Organisation kring rastverksamheten på Visättraskolan – SVAR

 

http://skolvarlden.se/artiklar/rastvakten-tar-fokus-fran-undervisningen

Skolvärlden publicerade en artikel som gav en felaktig bild om hur vi organiserar vår rastverksamhet. Efter kontakt med Skolvärlden så lade man till citat från nedanstående text i artikeln. Tack! Viktiga ändringar då  lärarnas arbetsbelastning är ett prioriterat område för oss.

Så här nedan kan ni läsa hur vi arbetar för att minska lärarnas arbetsbelastning när det gäller just organsationen kring skolans rastverksamhet.

/Semira

Antal rastvakter/lärare

Lärarna på Visättraskolan har överlag EN rastvakt om 30 minuter/vecka.  Att lärarna umgås med eleverna utanför klassrummet en halvtimme/vecka ser vi som ett positivt inslag då de handlar om att bygga relationer med eleverna, även med de elever som man just det läsåret inte undervisar. Vi ser heller inte det som en arbetsbelastande uppgift, detta då det är en del i det arbete som görs kring tryggheten på Visättraskolan. Med trygga elever minskar arbetsbelastningen då lärarnas tid inte behöver läggas på att lösa konflikter under lektionerna och skriva incidentrapporter utifrån det.

Utbyggd elevhälsa/ Planering av rastaktiviteterna

Vi har byggt ut och organiserat kring elevhälsan på skolan. Vi har en biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och som ansvarar för det trygghetsteam vi har på skolan. Sedan i höstas har vi en kurator som också fungerar som trygghetsansvarig. Det är han som tillsammans med trygghetsteamet som på schemalagd tid planerar de aktiviteter vi genomför på rasterna. I trygghetsteamet ingår en lärare, skolsköterskan, biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, två fritidsresurser och han som arbetar som kurator/trygghetsansvarig. Det är inte lärarna som varken planerar eller genomför dessa aktiviteter. Allt planeras och genomförs av trygghetsteamet som i sin tur har avsatt tid för detta. Detta för att på ett ännu bättre sätt stärka upp tryggheten och trivseln ute på rasterna, men också för att minska arbetsbelastningen för lärarna.

 

Organisation av rastvakterna

När det gäller rastverksamheten så är det organiserat så att det är främst skolans resurser (den personal som arbetar på fritids) som befinner sig ute på rasterna med eleverna. Det är några enstaka lärare som inte har någon rastvakt, vilket är en synpunkt LR tagit upp i samverkan. Där har jag svarat är att lika för alla inte leder till att det blir rättvist, man måste se till uppdraget och arbetsbelastningen för varje enskild lärare. När jag som rektor lägger schemat arbetar jag för att varje enskild lärare ska få en fungerande arbetsdag. Att det finns några lärare som inte har rastvakter handlar inte som det felaktigt framgår av artikeln om att de här lärarna ska vikariera för varandra (finns det inga lärare som gör hos oss, utan vi har fasta resurser för det) utan exempelvis som jag har förmedlat till LR i samverkan så har lärarna i förberedelseklasserna inga rastvakter. Vi har på Visättraskolan tagit emot flest nyanlända i Huddinge kommun. Det har varit ett hårt tryck på de här lärarna. Varför skulle jag då som rektor lägga ut en rastvakt på deras schema. Är det rättvist att de ska ha en rastvakt? Sen har vi två förstelärare som arbetar över samtliga årskurser, om jag lägger rastvakt på dem så tar jag bort värdefull tid från eleverna och från de kollegor som får stöd av de här förstelärarna. Vad är då viktigast, att lägga ut en rastvakt för att det ska vara lika, eller är det viktigare att prioritera eleverna och undervisningen.

 

Under mina tre år på Visättraskolan har vi arbetat aktivt med att minska arbetsbelastningen för lärarna, en viktig del har varit att styra upp rasterna. Innan jag tillträdde som rektor hösten -13 fick alla i personalen på Visättraskolan skriva ett brev till mig utifrån olika punkter. Det framgick tydligt att rastverksamheten var ett problem då det tog mycket tid och energi från lärarna. Alla elever hade då rast samtidigt vilket ledde till många konflikter och incidenter på skolgården, något som gjorde att lärarna fick lägga ner mycket tid på att skriva incidentrapporter, reda ut bråk och kontakta vårdnadshavare. Men några enklare åtgärder, exempelvis att dela upp rasterna stadievis, organisera rastvaktsschemat på ett tydligt sätt så har antalet incidenter och bråk minskat kraftigt. Då det är jag som läser och skriver under samtliga incidentrapporter, så vet jag exakt vilka händelser som har inträffat och vem som har skrivit rapportern. Det är sällan jag får en rapport skriven av en lärare.

 

Medarbetarenkäten

Under tre års tid har vi haft gröna staplar i medarbetarenkäten på samtliga områden, dvs. även på de staplar som visar på arbetsbelastning och på om lärarna upplever att de har tillräckligt med tid och de rätta förutsättningarna. Vi har ett fantastiskt resursteam på Visättraskolan som tar rasterna, vikarierar vid frånvaro och som stöttar lärarna i deras vardag. Vi har en utbyggd elevhälsa som finns till för att underlätta och hjälpa lärarna i deras vardag.

 

Hör gärna av er vid fler frågor!


Ugglan Vis – Arbeta praktiskt med att implementera planen mot diskriminering & kränkande behandling

Här nedan kommer du få läsa ett gästinlägg där Visättraskolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall, berättar hur man kan arbeta praktiskt för att implementera skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ställ gärna frågor, eller lämna feedback i kommentarsfältet nedan!

Bakgrund

Jag heter Erik Hall och arbetar som biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan. En viktig del i mitt uppdrag som biträdande rektor är att jag leder skolans trygghetsteam.

Trygghetsteamet består av personal från verksamhetens samtliga delar såsom personal från årskurser F – 6, fritidshemmet och elevhälsan. Arbetet som vi gör i teamet utgår i mångt och mycket från skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Jag tycker själv att vi på Visättraskolan är bra på att arbeta med planen mot våra elever och att personalen är skickliga i arbetet med att göra planen ”levande”. I teamet diskuterade vi under föregående läsår hur vi kan levandegöra planen än mer i vår verksamhet och hur vi kan stötta personalen i arbetet med planen.

I samma veva presenterade skolans musiklärare, Marianne Adefeldt, ett projekt om en stafettbok som hon arbetat med i en tidigare skola. Då väcktes idén om att vi på Visättraskolan skulle arbeta med ett liknande projekt som var kopplad till vår likabehandlingsplan.

Från idé till två färdiga böcker

I vår kartläggning av tryggheten och trivseln på skolan såg vi att vi behöver arbeta vidare med 4 områden och dessa är ursprung, religion, ”tycka om vem man vill” och förtroendefulla relationer (ett område som samtliga grundskolor ska arbeta aktivt med på uppdrag från politiska nämnden). För att göra dessa områden mer konkreta och tydliga för våra elever bestämdes att våra klasser skulle skriva två stafettböcker med utgångspunkt från våra utvecklingsområden.

En film spelades in där trygghetsteamet presenterades för våra elever och där uppdraget att författa stafettböckerna presenteras för eleverna. Klasserna i årskurser F – 3 fick i uppdrag att skriva ett uppslag var utifrån teman ursprung och religion och klasserna i årskurs 4 – 6 fick i uppdrag att skriva om ”tycka om vem man vill” och förtroendefulla relationer. Eleverna fick också i filmen veta att de skulle få ett exemplar av boken de varit medförfattare till.

Under vårterminen 2016 fick klasserna en vecka på sig att skriva och illustrera sitt uppslag och sedan samlade trygghetsteamet in originalen och satte samman dem till två böcker. Skolans förstelärare i IT, Jimmy Askelius, hjälpte till att skanna in barnens original i Book Creator och böckerna redigerades innan de skickades in till tryck.

Det var oerhört spännande att följa projektet och att få se hur böckerna växte fram när de ”vandrade” från klass till klass. Det var också i ärlighetens namn nervöst att vara involverad i projektet men samtidigt vara vid sidan av själva arbetet. När alla original var insamlade och trygghetsteamet fick se resultatet av böckerna förstod vi att våra elever tillsammans med deras lärare och resurser hade gjort två fantastiskt fina böcker!

2016-09-23 19.50.06

2016-09-23 19.49.32

Bokrelease för böckerna ”Ugglan Vis resa – Vis lär sig mer om religion och länder” och ”Ugglan Vis resa – Vis lär sig mer om vänskap och kärlek”

 I augusti fick skolan så nytryckta läroböcker om likabehandlingsplanen som våra elever hade författat själva. Detta är givetvis något stort som måste firas tillsammans med alla våra eminenta författare på skolan, våra elever!

Trygghetsteamet planerade för ett boksläpp där böckerna skulle firas ordentligt. Idéerna från teamet sprudlade och ett program för bokfesten växte fram. Programmet för bokreleasen började ta form och datum spikades till fredagen 23/9.

På bokreleasen förvandlades skolans idrottssal till en galasal där barnen fick gå in genom rök på röda mattan ackompanjerat av Lalehs låt ”bara få va mig själv” kompanjerat av Lans idrottssal till en galasal där barnen fick gå in genom rök på röda mattan ackompanjerat av Lå va mig själv”. Barnen fick se en film där vår egen sagofarbror, Lasse Andersson, läste in boken ”Vis lär sig mer om vänskap och kärlek”. De fick sjunga med i förskolefröken Linas raplåt och framförallt fick de träffa skolans nya maskot Ugglan Vis. Festen avslutades med en gemensam skål i pommacbubbel och klasserna fick med sig en klassuppsättning av böckerna.

2016-09-23 19.51.56

 

 

Nu kommer arbetet med böckerna att fortsätta i klasserna med diskussioner om böckernas teman utifrån ett diskussionsunderlag som trygghetsteamet har arbetat fram. Festen kommer du att få ta del av i kommande avsnitt av skolans serie på youtube ”Visättraskolan – en helt (o)vanlig skola”

Trygghetsteamet är oerhört stolt över arbetet som våra elever har gjort med böckerna och jag är stolt och förundrad över hur smidigt arbetet har gått. Ett projekt som detta ställer höga krav på samarbete mellan personal på flera plan. Projektet skulle inte ha varit möjligt att genomföra utan personalens engagemang och driv. Det är många pusselbitar som måste falla på plats och de har de verkligen gjort i det här projektet!

/Erik Hall

 

 

 


Lyft skolan!

Idag har Visättraskolans Jimmy Askelius skrivit ett blogginlägg på ”Skola 365”.

Lyft skolan – att arbeta i en skola som faktiskt fungerar.

Som skolledare blir man oerhört glad och stolt av ett sådant inlägg. Det finns så mycket fantastiskt bra som pågår i dagens skolor, men i sociala medier möts vi överlag bara av det som inte fungerar. Nattsvart!

Vi behöver fortsätta lyfta det som är bra och det som fungerar. Det kan inspirera och få spridning. Vi måste sluta slå ner på de som vill förändra, och de som verkligen försöker! Vi måste glädjas åt varandras framgångar! Plocka russinen ur kakan, det finns en hel drös som bara väntar där ute. Vi ska inte behöva uppfinna hjulet själva hela tiden,

Vi behöver arbeta för en skola att vara stolt över och där alla barn får lyckas, men det måste vi göra tillsammans!

Nu kör vi!

/Semira Vikström