Den pedagogiska plattformen – Arbetet fortsätter på Visättraskolan

Vid läsårets första chefsmöte i Huddinge så fick samtliga skolor/förskolor uppdrag att fortsätta arbetet med den pedagogiska plattformen. Uppdraget var att välja ut tre kännetecken man i verksamheten behöver arbeta med utifrån analysen av det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet ska sedan följas upp i det systematiska kvalitetsdokumentet 2 ggr/år.

Vi fick inga tydliga direktiv för HUR vi skulle genomföra den här uppgiften, bra då det gav oss en frihet att arbeta på det sätt som passade oss. Vi tyckte att det var viktigt att hitta en systematik i arbetet som kändes naturlig och som kunde hjälpa oss att hålla en röd tråd i det systematiska kvalitetsarbetet, där vi ser den pedagogiska plattformen som en viktig del i det dagliga arbetet. För oss har den pedagogiska plattformen blivit ett viktigt styrdokument eftersom vi använder plattformens kännetecken som bedömningsunderlag för pedagogerna (se tidigare blogginlägg).

Så här genomförde vi på Visättraskolan detta uppdrag:

  1. Jag som rektor tog tillsammans med Dounya (biträdande rektor) fram en mall som utgjorde underlaget för arbetet.
  2. Pedagogerna fick under två eftermiddagar sitta i skolans två språkutvecklingsgrupper (pedagoger från F-6 finns representerade i varje grupp).
  3. Arbetet leddes av skolans förstelärare.
  4. Språkutvecklingsgrupperna fick i uppgift att besluta vilka kännetecken de tyckte var viktiga för oss på Visättraskolan att prioritera utifrån de mål i SK-dokumentet som vi har valt att arbeta med under läsåret 2014/2015.
  5. De fick välja ut tre kännetecken för hösten 2014 och tre för vårterminen 2015. För 2014 var det viktigt att välja tre kännetecken som vi redan arbetar med.
  6. Syfte och Hur:et fanns redan beskrivet i SK-dokumentet, men möjlighet fanns också att lägga till och justera. För det här arbetet användes mallen. I den vi kopplade vi ihop kännetecknen med de mål vi har formulerat som fokusområden i skolans systematiska kvalitetsdokument (SK-dokument).
  7. Jag och Dounya har också valt ut ett kännetecken som vi anser viktigt att arbeta med för höst- och vårterminen. Vilket kännetecken vi valde finns angivet i mallen.
  8. Efter det att lärarna under de två eftermiddagarna hade fyllt i mallen, så har jag och Dounya sett över, kvalitetsgranskat och justerat innehållet.
  9. Dokumentet har sedan skickats ut till samtliga pedagoger och ska utgöra ett underlag för det dagliga arbetet.
  10. Här är det färdiga dokumentet som ska genomsyra det dagliga arbetet på Visättraskolan.
2014-10-13 15.57.11

Lina, Theres, Carina & Henrik

Under arbetets gång kunde vi se att nästan samtliga mål vi ställt för läsåret 2014/2015 (angivna i skolans SK-dokument) ingick i dessa totalt åtta kännetecken. Att vi arbetar med dessa kännetecken aktivt i verksamheten innebär att vi utvecklar och förbättrar verksamheten samtidigt som pedagogerna ges möjlighet att arbeta med specifika kännetecken som ingår i deras bedömningsunderlag, något som kan ge dem en förbättrad bedömning. Helt enkelt en win-win situation! 🙂

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *