Inkluderande arbetssätt del 2 – Eleverna!

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om hur vi under läsåret 2013/14 inkluderade 16 elever från en särskild undervisningsgrupp. Rent resultatmässigt så kunde vi se att inkluderingen blev väldigt lyckad. I mitt förra blogginlägg skrev jag om det framgångsrika inkluderingsarbetet vi gjort på Visättraskolan, men slogs då av tanken att vi behövde lyssna in eleverna för att få en helhetsbild av arbetet. Det här att man sätter sig ner och samtalar med eleverna kan nu i efterhand kännas som en självklar uppföljning, så det är verkligen något jag bär med mig som en utvecklingsmöjlighet.

Syftet med det här blogginlägget är alltså att berätta hur eleverna upplevde inkluderingen från den särskilda undervisningsgruppen (lilla gruppen) till deras ordinarie klass.

Precis innan jullovet satte jag mig ner med tre elever som under höstterminen 2013 inkluderades från den särskilda undervisningsgruppen. För att de ska få vara anonyma så kommer jag inte skriva från vilka årskurser de här eleverna inkluderades. Elevernas vårdnadshavare hade i förväg fått veta att detta samtal skulle äga rum. Eleverna fick i förväg veta syftet med samtalet och att jag tänkt skriva om det i min blogg.

Frågor jag hade med mig inför mötet var följande:

  1. Vet du varför du gick i den lilla gruppen?
  2. Vet du varför du flyttades från den lilla gruppen till den stora klassen?
  3. När du fick veta att du skulle flytta till den stora klassen, hur kände du då?
  4. Blev det som du hade tänkte? Varför/varför inte tror du?
  5. På vilket sätt märkte du att skolan hade förberett för ditt klassbyte?
  6. Finns det något du saknar med att gå i den lilla gruppen, vad i så fall?
  7. Vad är det bästa med din nuvarande klass?
  8. Hur ska en lektion vara, för att du ska lära dig på ett bra sätt?

Här nedan kommer jag att försöka återge elevernas svar efter bästa förmåga. Det är viktigt att komma ihåg att svaren är utifrån dessa elevers eget perspektiv och utifrån hur de har uppfattat situationen. Jag känner därför att det är viktigt att vi tar till oss elevernas upplevelser, tar dem på allvar och strävar efter att utvecklas utifrån dem, även om någon av oss kanske är av en annan åsikt eller minns saker på ett annat sätt.

Vet du varför du gick i den lilla gruppen?
Här frågade jag också eleverna när de började i den lilla gruppen, två av dem hade gått där från årskurs 1, en av eleverna hade gått i den lilla gruppen från förskoleklass. Ingen av eleverna kunde riktigt tala om varför de hade gått i den lilla gruppen. Alla tre sa att de trodde att det kunde bero på att de hade haft svårt att koncentrera sig, att de gick runt i klassen och gjorde annat än det de skulle. Ingen kunde dock minnas att man suttit ner med dem och förklarat varför de var placerad i en särskild undervisningsgrupp utanför sin ordinarie klass.

Vet du varför du flyttades från den lilla gruppen till den ordinarie klassen?
Här gav de olika orsaker, få fler kompisar, att de skulle få lära sig mer. En av eleverna nämnde att man skulle få samma möjligheter som alla andra elever, och att det var därför man skulle ta bort den lilla gruppen. En annan elev sa också ”För att vi är så pass duktiga att vi skulle klara av det!”.

När du fick veta att du skulle flytta till den stora klassen, hur kände du då?
Alla tre uppger att de kände sig oroliga och ledsna inför flytten. De kände en stark oro över att lämna sin lärare, och att lämna varandra trots att den lilla gruppen enligt eleverna upplevdes som stökig. De var oroliga över att de inte skulle ha några kompisar i sin nya klass, att klasskamraterna inte skulle ta emot dem på ett bra sätt.

Blev det som du hade tänkte? Varför/varför inte tror du?
Här är alla eleverna överens, det blev mycket bättre! De upplever alla att de fick ett fint mottagande av sina nya klasskamrater, att det är lugnare i sin nuvarande klass och att de fått många nya kompisar. De uppger alla att de trivs med både lärare och klasskamrater, och att allt bara har blivit bättre.

På vilket sätt märkte du att skolan hade förberett för ditt klassbyte?
Den här frågan hade de lite svårt att svara på, och jag som pratade med dem upplevde att de inte riktigt hade förstått hur det förberedande arbetet från skolan hade sett ut. Jag pratade med dem om de samtal vi haft med dem och deras föräldrar och frågade om det hade känts bra, och det tyckte de alla. Här ser vi dock ett stort utvecklingsområde, eleverna måste förstå vad som händer och varför. Även fast man gått igenom det med eleven, så måste man försäkra sig om att informationen nått fram. Om vi hade arbetat mer med detta hade kanske eleverna inte behövt känna samma starka oro som de känt inför klassbytet.

Finns det något du saknar med att gå i den lilla gruppen, vad i så fall?
En av eleverna säger att hen inte saknar något från den lilla gruppen, två av de andra eleverna säger att de saknar alla de utflykter man gjorde med den lilla gruppen och att man i högre utsträckning hade praktiska lektioner utomhus.

Vad är det bästa med din nuvarande klass?
Det första som en av eleverna säger är ”Det bästa är all den kärlek vi får av våra lärare!”. Alla tre är överens om att de går i en bra klass där man är snälla mot varandra och där det råder en stor respekt gentemot varandra. Man upplever också att de har lärare som är snälla och som kan skoja med eleverna, något de alla tre tycker är viktigt. Jag frågar om de har märkt någon skillnad i hur mycket hjälp de får under lektionerna, de svarade att det ibland kan ta lite lång tid innan de får hjälp, men att man alltid får den hjälp man behöver. En av eleverna berättar att eleverna i klassen gärna tävlar mot varandra om vem som är bäst, men att man gör det på ett snällt och roligt sätt.

Hur ska en lektion vara, för att du ska lära dig på ett bra sätt?
Här är eleverna ense om att en bra lektion ska vara tydlig, att lärarna förklarar på ett roligt sätt, att lärarna är ”halvstränga” och att man ska få ta paus vid behov. Eleverna nämner också att skolarbetet har blivit mycket roligare nu när de har börjat arbeta med iPads, att det känns som att skolan är mer på allvar nu när man börjat använda dem i undervisningen. Eleverna tycker att man gör mer när man får arbeta med en iPad.

Avslutningsvis

Utifrån samtalet med de här tre eleverna så kan vi se att inkluderingen fungerat väl, att de trivs i sina nya klasser och att de tycker att de lär sig mer. Det jag också förstod av samtalet är att vi gentemot eleverna (och föräldrarna) måste vara ännu tydligare i varför vi fattar de beslut som vi tar. De måste förstå allt som händer. En stor framgångsfaktor i det här arbetet har varit lärarnas bemötande av de här eleverna. Lärarna har haft höga förväntningar, visat eleverna att de tror på att de ska lyckas, något som sedan gett positiva resultat.

Särskilda undervisningsgrupper är inte fel, men det är viktigt att de inte ses som en permanent lösning, utan att man hela tiden utvärderar arbetet och då alltid med en strävan om att eleven så snart som möjligt ska inkluderas i sitt ordinarie sammanhang. De här eleverna hade gått en alldeles för lång tid i en särskild undervisningsgrupp. De visste inte själva varför de var placerade där, och det fanns ingen plan på när de skulle inkluderas.

Idag har vi ingen särskild undervisningsgrupp på Visättraskolan, men det betyder inte att vi inte kommer ha en i framtiden. Finns behovet så måste vi tillgodose detta. Det viktiga för oss blir att lära oss av historiken, att göra om och göra rätt. Ha ett aktuellt åtgärdsprogram, som kontinuerligt utvärderas, en plan på hur man på bästa sätt ska inkludera eleven i den ordinarie undervisning osv. Det kan låta som något självklart, men det är uppenbart att så inte är fallet i alla lägen.

Jag hoppas kunna återkomma med några rader från några av de pedagoger som arbetat med inkluderingen av eleverna från den särskilda undervisningsgruppen, detta för att se hur de upplevde arbetet. Men som ni vet så har lärarna mycket att göra, så vi får ha lite tålamod med det inlägget! Jag har också bett några föräldrar lämna sina synpunkter/tankar om inkluderingen, hoppas kunna återkomma även med några rader från dem.

Om ni har några frågor om det här arbetet får ni gärna kontakta mig!

🙂

Semira