En prioriterad elevhälsa ger goda resultat

Vi har många duktiga medarbetare på Visättraskolan. Framöver hoppas jag att flera av dem kommer vilja berätta om deras fantastiska arbete här i bloggen. Denna gång får ni ta del av ett gästinlägg skrivet av skolans elevhälsosamordnare, Erik Hall, som berättar om sitt uppdrag och sitt arbete som är så oerhört viktigt för oss på Visättraskolan.
/Semira

Jag heter Erik Hall och arbetar som elevhälsosamordnare och skolkurator på Visättraskolan. Jag har arbetat på skolan sedan läsåret 2012/2013. Semira bad mig att skriva ett gästinlägg på bloggen om mitt uppdrag på Visättraskolan. I det här inlägget kommer jag att berätta om hur mitt uppdrag som elevhälsosamordnare är utformat. Jag kommer också att skriva om varför vi på Visättraskolan har denna funktion och vilka vinster vi ser av att ha den funktionen på skolan.

Innan jag beskriver själva uppdraget och hur elevhälsoarbetet på skolan är utformat vill jag beskriva hur uppdraget växte fram. (det gäller ju att ta tillvara på utrymmet)

Bakgrund

Inför läsåret 2014/15 skulle skolans biträdande rektor Dounya gå på föräldraledighet och Semira skulle stå som ensam rektor på skolan. I samtal med dåvarande grundskolechefen, Jan-Eric Johansson, diskuterade hon olika alternativ för hur denna föräldraledighet skulle hanteras. På skolan hade samverkansgruppen gett önskemål om att inte ta in en vikarie för Dounya då man kände att en ny skolledare skulle kunna skapa en oro i personalgruppen. Tryggheten och trivseln hos personalen sattes främst och för att skolan skulle kunna fortsätta utvecklas i rätt riktning förstod man att Semira skulle behöva stöd i arbetet med elevhälsan.

Tankar och idéer om organisationen av elevhälsan på skolan bollades oss emellan och vi insåg att det på skolan behövdes en funktion som fungerade som spindel i nätet för elevhälsoarbetet. “Spindeln” var nödvändig för att få samverkan (mellan elevhälsoteamet och övriga aktörer kring våra elever såsom övrig personal, vårdnadshavare och externa aktörer) att fungera. På så sätt formades tanken om att införa rollen som elevhälsosamordnare och att min tjänst skulle öka från 80 till 100 procent.

Ytterligare en anledning till att ta fram uppdraget som elevhälsosamordnare var att ledningen såg elevhälsan och tryggheten och trivseln som två av skolans prioriterade utvecklingsområden och för att lyckas i utvecklingsarbetet behövdes en funktion som hade dessa områden som särskilt ansvarsområde.

Uppdraget som elevhälsosamordnare

Den bästa beskrivningen av uppdraget som elevhälsosamordnare är att likna det vid en spindel i nätet som ska hålla reda på många trådar kring våra elevers psykosociala- och kunskapsmässiga utveckling.

Huvuduppdraget är att leda och utveckla elevhälsoarbetet på skolan i nära samarbete med rektor och biträdande rektor. Jag är sammankallande och jag leder våra elevhälsoteamsmöten (EHT) som vi har på skolan. Jag leder även de flesta av våra elevhälsomöten med vårdnadshavare, externa aktörer och skolans personal där hälsofrämjande insatser från elevhälsan och/eller andra aktörer kring eleven diskuteras. Jag är också ansvarig för att insatserna följs upp och utvärderas. Sammanfattat är jag ansvarig för att elevhälsan gör rätt saker som ger önskad effekt.

En viktig del i uppdraget är också att identifiera behov hos våra elever tillsammans med övriga resurser i elevhälsoteamet och i de fall där skolans resurser inte räcker till är mitt uppdrag att arbeta för en samverkan med externa aktörer. Det kan handla om allt från handledning till personal i komplicerade elevärenden till fortbildning av personalen kring förhållningssätt och bemötande av elever.

Tryggheten och trivseln har varit, och är, ett av de områden som prioriterats på skolan. I mitt uppdrag som elevhälsosamordnare är jag ansvarig för det området och jag har i min roll som samordnare för elevhälsan också fått utrymme att starta upp och leda skolans trygghetsteam. Teamet arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och kränkande behandling och detta gör vi främst genom att stötta personalen i deras arbete med eleverna. Trygghetsteamet träffas veckovis för att planera och följa upp förebyggande insatser i klasserna på skolan och för att följa upp de incidentrapporter som inkommer till rektor och elevhälsosamordnaren.

Själva ryggraden för trygghetsarbetet är skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi ser som ett styrdokument för hur vi ska förhindra kränkningar och främja elevernas trygghet och trivsel på skolan. Jag har även förmånen att vara en del i förvaltningens nätverksgrupp för personal som driver likabehandlingsarbetet på våra grundskolor.

Elevhälsan så här långt

En viktig fråga att besvara är om vår organisation har lett till förbättringar av elevhälsoarbetet och om det gett önskvärt resultat. Under våren 2015 besvarade vår pedagogiska personal, elever i år 5 och vårdnadshavare  Skolinspektionens skolenkät. Skolan fick som helhet mycket goda resultat på enkäten som visade att Visättraskolan har kommit en bra bit på väg mot målet att lägga en god grund för våra elever i deras skolgång såväl på det kunskapsmässiga som på det psykosociala planet.

För oss som arbetar på skolan är en av de största utmaningarna (och det som gör jobbet intressant och utvecklande) att inte vara nöjd med arbetet och stanna upp. Elevhälsoteamet på skolan har förmånen att delta i specialpedagogiska myndighetens fortbildning under läsåret 2015/16 med syfte att fördjupa och utveckla elevhälsoarbetet.

Om du vill läsa mer om elevhälsoarbetet på skolan är du välkommen att fördjupa dig i vår elevhälsoplan för läsåret 2015/16. Elevhälsoarbetet på skolan är en kugge i kugghjulet och våra resultat skulle inte ha varit såpass goda om det inte vore för en samlad, engagerad personalstyrka som har ett fint elevperspektiv som sätter eleven i främsta rummet.

/Erik Hall

Erik Hall

 

 

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Barbro Hanson

Barbro Hanson

Bästa Erik - du gör en lysande och positiv beskrivning av ditt ansvarsfulla och utmanande uppdrag som elevhälsosamordnare på Visättraskolan! Du gör det med en stolthet och med all rätt - när du i nära samarbete med övriga kan lyssna in, mötas i diskussioner och erbjuda alla elever en trygg plattform och dessutom de bästa förutsättningarna för en lyckad kunskapsutveckling!

Svara

Kommentarrubrik

Erik

Erik

Tack Barbro! Ja, det är ett roligt och utvecklande uppdrag som formas i mångt och mycket i och av diskussioner mellan de olika kompetenser som finns på skolan.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *