Den pedagogiska plattformen – Kollegialt lärande – Ett konkret exempel

I det här blogginlägget kommer ni att få ta del av ett konkret exempel på hur vi har arbetat med kännetecknet, Kollegialt lärande – Har förmåga till analys och reflektion.

Som jag tidigare har berättat om så har vi byggt upp en kurs i iTunes U och det är där vi skapar workshops kring de olika kännetecknen i den pedagogiska plattformen. Vi tänker att om vi i det dagliga arbetet inte kan koppla det vi gör till den pedagogiska plattformen, så är det kanske inte heller något vi behöver prioritera. Så för oss är verkligen den pedagogiska plattformen en jättebra utgångspunkt, och det har skapat en struktur i det kollegiala lärandet på skolan.

Lärarna på Visättraskolan får också individuellt analysera och reflektera två gånger/läsår i en framtagen analys. Analyserna kan variera från gång till gång beroende på vad det är vi har arbetat med i verksamheten. Avsedd tid ges för detta. Den senaste analysen som vi tog fram och som skulle lämnas in i januari var lite mer fördjupad kring just den pedagogiska plattformen, detta då vi använder analysen som PLUS-samtalsunderlag. Det var ett sätt att minska det administrativa, och att innehållet på samtalet skulle bli verksamhetsnära. Det kommer jag berätta om i ett annat inlägg längre fram (vill utvärdera upplägget först). Då lärarna i dessa analyser reflekterar kring innehållet i den pedagogiska plattformen, så får vi en tydlig bild av vilka kännetecken vi ska prioritera.

Här kommer vi berätta om hur vi har arbetat med just kännetecknet ”Har förmågan till analys och reflektion”.

 

Foto från en annan workshop, men så här ser det ut på måndagarna hos oss!

Foto från en annan workshop, men så här ser det ut på måndagarna hos oss!

 

Då vi använder den pedagogiska plattformen som bedömningsunderlag så startar vi alltid varje workshop med att återkoppla till kraven.

 

Exempel på hur du kan synliggöra Kollegialt lärande – Har förmåga till analys och reflektion:

FÖR UPPFYLLT:

Du tar till dig av det som sägs och skrivs i den dagliga verksamheten, exempelvis i veckobreven, arbetslagsmöten och de pedagogiska diskussionerna.

Du lämnar in en av ledningen efterfrågad analys 2 ggr/läsår.

Du ger återkoppling när detta har efterfrågats.

FÖR ÖVERTRÄFFAT:

Du visar intresse för hela verksamhetens resultat genom att ta del av skolans kvalitetsarbete för att på sätt skapa dig en helhetsbild.

Du synliggör styrkor och utvecklingsmöjligheter för hela verksamheten.

Du använder det du har tagit del i ditt dagliga arbete och vågar prova på nya metoder.

Du vågar pröva nya metoder, och vet att även misstag leder till utveckling.

I samarbetet med kollegor lyfter du fram dina erfarenheter, både lyckade och mindre lyckade för att så sprida en medvetenhet som leder till utveckling.

I analysen reflekterar du och analyserar din egen och verksamhetens samlade resultat. Du kan peka på styrkor och utvecklingsmöjligheter, samt ge konkreta förslag till orsaker och förbättringar.

Inledning

Skolinspektionen har i uppdrag att granska Sveriges skolor. De här tillsynsrapporterna är ett viktigt dokument för alla som arbetar i skolan att ta del av. Man lär sig mycket av innehållet, och kan synliggöra styrkor och utvecklingsmöjligheter i sin egen verksamhet. Med andra ord kan de här rapporterna utgöra en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Som ni vet har Skolinspektionen haft tillsyn på några av Huddinge kommuns skolor. En rapport är nu offentlig. Vi har valt att utgå från den då vi tycker att det kan vara intressant att analysera och reflektera kring innehållet från en verksamhet som finns i samma kommun som oss, detta då utifrån ett likvärdighetsperspektiv.  (Här valde vi att utgå från en rapport från Huddinge, men man kan ju självklart välja en annan skola/kommun).

Uppgifter:

Innan workshopen

 1. Läs igenom Skolinspektionens rapport.
 2. Välj ut 1-3 områden i rapporten som skulle vara en utvecklingsmöjlighet för vår verksamhet.

Under workshopen

 1. Skriv dina utvecklingsområden på post-it lappar som delas ut under mötet.
 2. Sitt tillsammans i gruppen (vi har färdiga arbetsgrupper som arbetar varje vecka, lärare från alla årskurser) och gå igenom era post-it lappar, diskutera och sätt ihop sådant som hör ihop och enas om vilka tre utvecklingsområden som ska prioriteras på Visättraskolan.
 3. Fyll i dokumentet som finns upplagt under er grupp i GAFE/Pedagogiska plattformen. (Vi använder GAFE som kommunikationsyta).

  sva

  Exempel från en av grupperna.

 4. Diskutera – Kan ni hitta områden som har granskats i rapporten som ni ser är styrkor hos oss?
 5. Avslutande muntlig diskussion där varje grupp presenterar vad de kommit fram till.

En mycket givande workshop där det också blev synligt att pedagogerna och ledningen har samma syn på vad som är ett prioriterat utvecklingsområde på Visättraskolan, ett helhetsgrepp kring sva/sv. Något som skrivs in i skolans arbetsplan, det här är ett sätt att göra lärarna direkt delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Om ni provar samma eller ett liknande upplägg så får ni gärna berätta hur det gick!

Har ni några synpunkter, tankar eller funderingar kring de här så skriv gärna en kommentar! 🙂

/Semira

 

 

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Det är givande och man får reflektera på ett helt annat sätt som man annars kanske inte skulle ha gjort. Det intressanta är att när man diskuterar är nästan alla i gruppen överens, det är häftigt när man ser att man tänker lika, då går det man vill utveckla snabbare tänker jag.. Toppen!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *