Organisation kring rastverksamheten på Visättraskolan – SVAR

 

http://skolvarlden.se/artiklar/rastvakten-tar-fokus-fran-undervisningen

Skolvärlden publicerade en artikel som gav en felaktig bild om hur vi organiserar vår rastverksamhet. Efter kontakt med Skolvärlden så lade man till citat från nedanstående text i artikeln. Tack! Viktiga ändringar då  lärarnas arbetsbelastning är ett prioriterat område för oss.

Så här nedan kan ni läsa hur vi arbetar för att minska lärarnas arbetsbelastning när det gäller just organsationen kring skolans rastverksamhet.

/Semira

Antal rastvakter/lärare

Lärarna på Visättraskolan har överlag EN rastvakt om 30 minuter/vecka.  Att lärarna umgås med eleverna utanför klassrummet en halvtimme/vecka ser vi som ett positivt inslag då de handlar om att bygga relationer med eleverna, även med de elever som man just det läsåret inte undervisar. Vi ser heller inte det som en arbetsbelastande uppgift, detta då det är en del i det arbete som görs kring tryggheten på Visättraskolan. Med trygga elever minskar arbetsbelastningen då lärarnas tid inte behöver läggas på att lösa konflikter under lektionerna och skriva incidentrapporter utifrån det.

Utbyggd elevhälsa/ Planering av rastaktiviteterna

Vi har byggt ut och organiserat kring elevhälsan på skolan. Vi har en biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och som ansvarar för det trygghetsteam vi har på skolan. Sedan i höstas har vi en kurator som också fungerar som trygghetsansvarig. Det är han som tillsammans med trygghetsteamet som på schemalagd tid planerar de aktiviteter vi genomför på rasterna. I trygghetsteamet ingår en lärare, skolsköterskan, biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, två fritidsresurser och han som arbetar som kurator/trygghetsansvarig. Det är inte lärarna som varken planerar eller genomför dessa aktiviteter. Allt planeras och genomförs av trygghetsteamet som i sin tur har avsatt tid för detta. Detta för att på ett ännu bättre sätt stärka upp tryggheten och trivseln ute på rasterna, men också för att minska arbetsbelastningen för lärarna.

 

Organisation av rastvakterna

När det gäller rastverksamheten så är det organiserat så att det är främst skolans resurser (den personal som arbetar på fritids) som befinner sig ute på rasterna med eleverna. Det är några enstaka lärare som inte har någon rastvakt, vilket är en synpunkt LR tagit upp i samverkan. Där har jag svarat är att lika för alla inte leder till att det blir rättvist, man måste se till uppdraget och arbetsbelastningen för varje enskild lärare. När jag som rektor lägger schemat arbetar jag för att varje enskild lärare ska få en fungerande arbetsdag. Att det finns några lärare som inte har rastvakter handlar inte som det felaktigt framgår av artikeln om att de här lärarna ska vikariera för varandra (finns det inga lärare som gör hos oss, utan vi har fasta resurser för det) utan exempelvis som jag har förmedlat till LR i samverkan så har lärarna i förberedelseklasserna inga rastvakter. Vi har på Visättraskolan tagit emot flest nyanlända i Huddinge kommun. Det har varit ett hårt tryck på de här lärarna. Varför skulle jag då som rektor lägga ut en rastvakt på deras schema. Är det rättvist att de ska ha en rastvakt? Sen har vi två förstelärare som arbetar över samtliga årskurser, om jag lägger rastvakt på dem så tar jag bort värdefull tid från eleverna och från de kollegor som får stöd av de här förstelärarna. Vad är då viktigast, att lägga ut en rastvakt för att det ska vara lika, eller är det viktigare att prioritera eleverna och undervisningen.

 

Under mina tre år på Visättraskolan har vi arbetat aktivt med att minska arbetsbelastningen för lärarna, en viktig del har varit att styra upp rasterna. Innan jag tillträdde som rektor hösten -13 fick alla i personalen på Visättraskolan skriva ett brev till mig utifrån olika punkter. Det framgick tydligt att rastverksamheten var ett problem då det tog mycket tid och energi från lärarna. Alla elever hade då rast samtidigt vilket ledde till många konflikter och incidenter på skolgården, något som gjorde att lärarna fick lägga ner mycket tid på att skriva incidentrapporter, reda ut bråk och kontakta vårdnadshavare. Men några enklare åtgärder, exempelvis att dela upp rasterna stadievis, organisera rastvaktsschemat på ett tydligt sätt så har antalet incidenter och bråk minskat kraftigt. Då det är jag som läser och skriver under samtliga incidentrapporter, så vet jag exakt vilka händelser som har inträffat och vem som har skrivit rapportern. Det är sällan jag får en rapport skriven av en lärare.

 

Medarbetarenkäten

Under tre års tid har vi haft gröna staplar i medarbetarenkäten på samtliga områden, dvs. även på de staplar som visar på arbetsbelastning och på om lärarna upplever att de har tillräckligt med tid och de rätta förutsättningarna. Vi har ett fantastiskt resursteam på Visättraskolan som tar rasterna, vikarierar vid frånvaro och som stöttar lärarna i deras vardag. Vi har en utbyggd elevhälsa som finns till för att underlätta och hjälpa lärarna i deras vardag.

 

Hör gärna av er vid fler frågor!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *