Kollegialt lärande – Fokus på matematik!

Vi lärare på Visättraskolan är indelade i olika arbetsgrupper där varje grupp har i uppdrag att utveckla undervisningen inom sitt område. Detta blogginlägg är skrivet av matematikutvecklingsgruppen. Syftet med arbetet i vår grupp är bland annat att ta fram en matematikutvecklingsplan för att säkra att matematikundervisningen på skolan fortsätter att hålla hög kvalitet. Vår grupp består av legitimerade lärare som arbetar i årskurserna 1-6. På våra träffar diskuterar vi bland annat skolans utveckling i matematik och grundar alltid diskussionerna i forskningsbaserad litteratur som vi valt ut och läst med omsorg.

Kollegialt lärande

Inom gruppen utbyter vi erfarenheter och diskuterar praktisk och teoretisk matematik. Det är lärorikt att resonera om olika forskningsrapporter och litteratur som vi läst och ofta resulterar diskussionerna i konkreta tips och förslag på arbetssätt som vi delger varandra. Eftersom gruppen består av lärare från årskurs 1 till 6 så diskuterar vi också hur matematikundervisningen kan göras likvärdig och följa en röd tråd genom alla årskurser. Det kollegiala lärandet sker inte bara inom matematikutvecklingsgruppen utan också med alla andra lärare på skolan då vi håller i matematikworkshops.

Workshops

Två stycken workshops hölls för resterande lärare på skolan lärare där vi dels presenterade matematikutvecklingsplanen men även praktiska matematikövningar som lärarna fått prova. Övningarna bygger på de fokusområden vi upptäckte att eleverna behöver ytterligare träning inom, genom analysen av de nationella proven. En av övningarna var att arbeta med begrepp på olika sätt; att para ihop begrepp, att förklara begrepp och berätta om begreppens innebörd. Detta språkutvecklande arbetssätt innebär ett roligt sätt att bredda elevernas förståelse för begreppens innebörd – någonting som är nödvändigt för att de ska kunna tillgodogöra sig de matematiska innehållet till fullo.

Nationella prov

Ett av våra uppdrag var att analysera skolans resultat från tidigare nationella prov i matematik i årskurs 3 och 6. Utifrån analysen sammanställde vi vilka områden skolan behöver ha som mål att arbeta med under läsåret. Analysen av de nationella proven visade att matematikundervisningen behöver fokusera mer på elevernas kunskaper om matematiska begrepp, muntlig matematik, att välja rimliga metoder vid problemlösning samt taluppfattning.

Tematiskt arbetssätt

På Visättrakolan arbetar vi ämnesövergripande i alla årskurser. Syftet med de ämnesövergripande temana är att fördjupa kunskapen hos eleverna och ge dem en röd tråd i undervisningen. Ett av målen som matematikutvecklingsgruppen har är att få in ämnet matematik i temaarbetena i större utsträckning. Detta för att eleverna ska få en större förståelse för matematiken eftersom den blir mer konkret och satt i ett större sammanhang. Att arbeta med matematik ämnesövergripande är även bra för språkutvecklingen och begreppsförståelsen hos eleverna eftersom eleverna då kan arbeta med matematiken i samband med andra ämnen.

Mål läsåret 2017/2018

  • Öka begreppskunskap i matematik – muntlig matematik
  • Få in matematiken i de ämnesövergripande temaarbetena i större utsträckning
  • Problemlösning – välja lämplig metod
  • Positionssystemet – tallinjen
  • Mer matematik i praktiken

/Matematikutvecklingsgruppen 🙂

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Semira Vikström #stoltrektor

Semira Vikström #stoltrektor

Tack till er i matematikgruppen för det här inlägget! Ett välskrivet inlägg som så tydligt visar hur vi har organiserat för att föra skolutvecklingen närmare er lärare. Ni alla har en sådan enorm kompetens att det vore galet osmart att inte ta tillvara på den. Ni har verkligen gjort ett superbra arbete i gruppen, och jag vet utifrån lärarnas analyser att era workshops har varit otroligt uppskattade och många har efterfrågat fler i just matematik. Tack för ert fina arbete!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *