Visättraskolans fritidshem – Att arbeta tematiskt

På Visättraskolans fritidshem arbetar vi utifrån ett antal teman som är anpassade efter barnens olika behov och intressen.

Vi började arbeta tematiskt under läsåret 2016/2017. Vi valde att arbeta tematiskt för att fördjupa oss i olika kunskapsområden och för att stötta upp skolans verksamhet. Att jobba tematiskt både på skola och fritids gör att lärandet blir mer sammanhängande.

Under utvärderingen av verksamheten i slutet av föregående läsår kunde vi se att vi haft för många teman. Vi hann inte riktigt gå in på djupet, och det blev allt för ytligt i vårt sätt att arbeta. En verksamhetsutvecklande åtgärd som vi infört det här läsåret är att vi planerat för färre teman med större chans för eleverna att fördjupa sig och där vi satsar på kvalité framför kvantitet.

Under våra planeringsdagar inför läsåret har vi haft diskussioner kring vilka teman vi ska arbeta med. Utifrån våra diskussioner, och utifrån önskemål från våra elever så landade vi i att vi skulle arbeta med teman utifrån: närområdet, skolans mångfald, naturen, vänskap och olika högtider.

Utvecklingsgrupp

Fritidshemmet har en utvecklingsgrupp som består av åtta fritidsresurser som jobbar i olika årskurser. Vi har under läsårets gång diskuterat upplägget av våra planeringsmöten och har därför bildat en mindre planeringsgrupp för att effektivisera mötestiden och ge deltagarna möjlighet att komma till tals.

Gruppen träffas varannan vecka för att jobba med verksamhetsutvecklingen. De planerar teman som fritidshemmet ska jobba med under läsåret, skriver pedagogiska planeringar som är kopplade till dessa teman och läroplanen samt utvärderar verksamheten kontinuerligt.

Inför varje temaperiod planeras och struktureras verksamheten utifrån det aktuella temat. De pedagogiska planeringarna och dess olika aktiviteter är alla kopplade till temat och läroplanen.

Nedan följer två exempel på de teman som vi arbetat med under läsåret 2017/2018.

Vänskap

Temat ”Vänskap” inledde läsåret 2017/2018. Syftet med temat var att skapa ett positivt klimat på fritids och därmed stärka barnens sociala relationer till varandra. Vi inledde temaarbetet med diskussioner om hur man är en bra kompis. Genom olika samarbetsövningar fick barnen öva på kreativa förhållningsätt och skapa goda relationer. Några av våra aktiviteter som var kopplade till temat var skapande och rörelse.

Skapandeverkstaden tillverkade vänskapsarmband och vänskapshalsband med skolans logga. Under aktiviteten rörelse fick barnen leka samarbetslekar som de tillsammans fick bestämma. De har haft diskussioner om känslorna och hur man hanterar olika känslor.

Genom utvärderingen med barnen av temaarbetet såg vi att temat var uppskattat av både barnen och personalen. Vi kommer att inleda även nästa läsår med detta tema då vi får nya elever i förskoleklasserna och vi tycker att det är viktigt att arbeta med relationer.

Vi tror på att en god kommunikation baserat på förtroendefulla relationer mellan barn och vuxna skapar goda förutsättningar för att barnen ska få kunskaper, känna sig trygga och trivas hos oss.

Jorden runt

Syftet med temat ”Jorden runt” har varit att främja barnens förståelse och uppfattning för andra människor i världen och få större förståelse för olika kulturer. Vi har delat in aktiviteterna i grupper och jobbat med olika världsdelar. Genom att barnen roterade mellan de olika grupperna gavs de möjlighet att jobba med alla världsdelar. Genom att skapa, baka, leka, och söka fakta om dessa världsdelar har barnen fått ta del av olika kunskaper kulturer från världens olika delar.

Skapandeverkstaden har jobbat med världsdelen Afrika. De har haft diskussioner om vilka länder som ligger i Afrika, vilka djur som finns och olika nationaliteter.

Utifrån diskussionerna har barnen skapat en karta, målat djur, målat flaggor samt skapat egna figurer med tillhörande kläder. Figurerna och flaggorna har placerats runt om kartan och har visats upp för föräldrarna på avslutningen för temat

En av fritidshemmets mest populära aktiviteter är IT verkstad. Under temats gång har barnen fått jobba med världsdelen Sydamerika. Barnen började med att söka fakta om världsdelen, dess form och har återskapat den i Minecraft.

Under aktiviteten rörelse har barnen fått möjlighet att delta i olika lekar från olika länder. Barnen fick presentera lekar från sina ursprungsländer. De har även övat på olika danslekar från andra länder samt lyssnat på musik på olika språk.

Vi avslutade temat med en fest för barnen där vi bjöd in föräldrarna där de fick ta med sig bakverk som härstammar från deras ursprungsland och kultur.

Genom utvärderingen med barnen ser vi att arbetet kring temat ”Jorden runt” har varit lyckat. Både barnen och personalen tyckte att arbetet med temat har varit roligt och lärorikt.  Barnen uttryckte att de har lärt sig mer om andra länder och kulturer samt fått ökad förståelse för andras levnadsvillkor. Temaarbetet kommer därför att pågå även under nästa läsår eftersom vi har en rik mångfald på skolan och detta kommer berika vår verksamhet.

 

”[…] undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.”

(LGR11, reviderat 2017,s 25)

Genom att skriva pedagogiska planeringar för temaarbeten, koppla aktiviteterna till dessa teman och läroplanen inser vi att vi förtydligar verksamhetens mål. Eftersom de pedagogiska planeringarna är kopplade till fritidshemmets mål ser vi att arbetet med det tematiska arbetssättet fångar upp barnens intresse och gör de delaktiga. Barnen får på så sätt en djupare insikt för olika kunskapsområden samt ett tydligare sammanhang om hur olika kunskaper hänger ihop. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet kring det tematiska arbetssättet.

 /Pelin Celepli Fritidsasnvarig Visättraskolan

 

 

 

 

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Sandra

Sandra

Vilken fantastisk fritidsverksamhet som vi erbjuder och vilket jobb ni lägger ner. Så grymma! Heja!

Svara

Kommentarrubrik

Magnus Söderman

Magnus Söderman

Bra skrivet om fritidshemmen med en tydlig koppling mot uppdraget och fritidshemmets styrdokument.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *