Studiero – Jag kan arbeta utan att bli störd!

Vi har tidigare läsår arbetat för att få till en samsyn på vad studiero innebär för oss på Visättraskolan. Vi har också tillsammans med personalen och eleverna arbetat fram en gemensam definition av studiero. Precis som med den förtroendefulla pedagogen insåg vi dock att definitionen skapade en begreppsförvirring. Vi hade en massa begrepp som gjorde att arbetet som behöver vara så konkret och tydligt, istället blev otydligt. Helt enkelt så behövde vi göra om och göra rätt!👍🏼

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet kunde vi också se att arbetet med studiero är ett fortsatt utvecklingsområde. Resultatet på elevenkäten visade att en fjärdedel av våra elever upplever att de inte kan arbeta utan att bli störda. Något som vi så klart måste arbeta vidare med! Utifrån den efterföljande analysen som gjordes tillsammans med eleverna, så blev det också tydligt att vi behöver arbeta vidare med eleverna om vad studiero är, och att studiero kan se olika ut för oss alla. Några upplever studiero först när det är helt tyst i klassrummet, medan andra kan tycka att det kan vara studiero när man pratar med varandra. Viktigt är att vi alla måste ta ett ansvar för det egna lärandet, och för sina klasskamraters lärande, dvs att vi tar hänsyn till varandras olikheter, och till varandras behov.

🔰Workshop med praktiskt arbete riktat mot all personal på skolan
Under våra uppstartsdagar höll elevhälsan en workshop till hela personalgruppen som tog avstamp i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studiero. En mycket bra rapport som lyfter framgångsfaktorer i arbetet med att främja studiero, både på organisatorisk nivå och på klassrumsnivå. Under föreläsningen fick personalen även tips på strategier för att främja studiero, bland annat visades exempel på bildstöd såsom “De 7 frågorna”.

Den praktiska delen av workshopen bestod av tre delar: diskussionsfrågor, fallbeskrivning och diskussionsfrågor kopplade till relationsbyggande med vårdnadshavare.

✅Diskussionsfrågor kopplade till studiero
För att ge personalen möjlighet att komma in i ämnet så startade vi den praktiska delen med frågor om vad studiero är för kollegiet, och där personalen fick inspirera varandra med tips för att främja studiero.

✅ Fallbeskrivning utifrån läget i en av våra klasser under föregående läsår
Vi hade en klass som utmanade personalen på många sätt, och det var brist på studiero i klassrummet. När vi började analysera orsakerna kunde vi bland annat se att klassen möttes av olika ledarstilar, där lärarna hade olika ”toleransnivå” gällande störande inslag i undervisningen. Det saknades en samsyn kring de ramar som skulle gälla. Utifrån undervisande lärares önskemål, så kallade ledningen samtlig personal som arbetade med klassen för ett gemensamt möte, där vi tillsammans kunde kartlägga situationen. Vi tittade på vilka utmaningar som fanns i klassen, och för varje utmaning tittade vi på vilka åtgärder som med stöd av Skollagen behövde vidtas. En samsyn kring ramarna togs fram. Allt dokumenterades i en PP-presentation. Skolans rektor träffade sedan klassen och gick igenom de utmaningar och åtgärder som personalen hade tagit fram. En diskussion följde i klassen, om eleverna kände igen sig i det som vi vuxna hade lyft fram och om eleverna ville ändra eller lägga till något. Det blev ett bra samtal, och den undervisande personalen vittnade om att det blev en positiv förändring från dag 1. Tydligt var att det blev en varaktig förändring, vilket verkligen visade sig både i elevernas kunskapsresultat, men också i deras upplevelse av trygghet och trivsel.

Med utgångspunkt i fallbeskrivningen fick personalen i sina tvärgrupper diskutera utmaningar och åtgärder med stöd av Skollag och ordningsregler kopplade till klassrummen, och till skolans andra miljöer såsom korridorer och matsal. Diskussionerna sammanställdes sedan, och en översyn av skolans befintliga ordningsregler gjordes av elevhälsan där resultatet av diskussionerna i personalgruppen sedan lyftes in som förslag i ordningsreglerna.

✅ Diskussionsfrågor kopplade till relationsbyggande med vårdnadshavare
Goda relationer till vårdnadshavare är en viktig byggsten i främjandet av studiero. Har vi goda relationer till vårdnadshavare underlättas vår strävan efter att vara den förtroendefulla pedagogen. Personalen fick ta del av tips för att främja relationen med vårdnadshavare. Tips som vi hämtade från boken ”Att äga klassrummet – 10 perspektiv på ledarskap för lärare” (Gothia fortbildning, 2020). I grupperna fick personalen sedan diskutera tipsen med stöd av diskussionsfrågor inspirerade av samma bok. Det blev bra diskussioner och personalen upplevde att de fick användbara tips att använda för att bygga ännu godare relationer till elevernas vårdnadshavare.

🔰 Workshop med praktiskt arbete riktat mot alla elever på skolan
Under ”Likvärdig skolstart” avsattes tid för klasserna till att arbeta med studiero och skolans ordningsregler. En planering för arbetet genomfördes av ledningen och elevhälsan som bestod av två delar: Revidering av skolans ordningsregler och praktiskt arbete med studiero utifrån en modell inspirerad av programmet Pax.

✅ Se, Höra, Känna och Göra
Inspirerade av metoden Pax tog elevhälsan fram en övning där klasserna fick diskutera vad de behöver ”se, höra, känna och göra” för att uppnå god studiero. Arbetet sammanställdes av ansvariga lärare som återkopplade till elevhälsan.

✅ Revidering av ordningsregler
Inom ramen för Likvärdig skolstart fick klasserna arbeta med skolans ordningsregler med utgångspunkt från följande frågeställningar:

⏹ Har ni förslag på ordningsregler som behöver ändras, tas bort och/eller läggas till?

⏹ Finns det ordningsregler som vi, i den här klassen, behöver arbeta extra mycket med?

⏹ Hur kan ordningsreglerna hjälpa oss att lära oss mer (studiero), känna oss trygga och trivas på skolan?

🔰 Beslut om ordningsregler
I ett tidigare inlägg här på Facebook berättade vi om att elevrådet har startat igång för läsåret, och att de på sitt första möte ”klubbade” igenom skolans ordningsregler. Förslagen som kommer in från eleverna och personalen sammanställs av elevhälsan. Därefter skickas de vidare till skolans rektor som fattar beslut om de nya ordningsreglerna. När rektor har fattat beslut så går ordningsreglerna vidare till elevrådet för påsyn. Om ordningsreglerna behöver revideras så lyfter rektor först upp eventuella revideringar i elevrådet innan beslut tas.

🔰 Implementering och uppföljning
Våra nya ordningsregler har nu gått iväg till tryckeriet och ska sedan delas ut av skolans trygghetsteam i samtliga klasser. En del av det uppföljande arbetet är att biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och trygghetsansvarig har påbörjat observationer i klasserna utifrån ett studieroperspektiv. Alla klasser kommer att få besök under terminens gång. Våra klassråd och skolans elevråd kommer arbeta vidare med ämnet (mer om det i ett inlägg längre fram). Vi har även studiero som en stående punkt på våra klasskonferenser som vi genomför 2 ggr/läsår.

🔰 ”Fortsätter att vara den bästa skolan i Europa”
Att vi arbetar på det här sättet gör att samtlig personal och alla elever blir delaktiga i det här viktiga arbetet, ett arbete som vi ser är direkt avgörande för att få till studieron i klassrummet, och som direkt bidrar i arbetet med våra ledord kunskap, trygghet och trivsel. I det här arbetet kunde vi se att både personal och elever överlag är nöjda med de ordningsregler som vi hade sedan tidigare, och de var överens om att de hjälper oss i det dagliga arbetet med att främja studiero, eller som eleverna i 3B uttryckte det i klassdiskussionen “eleverna tycker att reglerna vi har är bra och om de följs så ’’fortsätter vi vara den bästa skolan i Europa’’.

⏹ I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha 90,91 % (Huddinge 57,07 %)

⏹ De vuxna på min skola ser till att ordningsreglerna följs 91,84 % (Huddinge 78,5 %)

⏹ Vi elever följer ordningsreglerna på skolan 89,55 % (Huddinge 66,8 %)

⏹ På lektionerna kan jag arbeta utan att bli störd 75,91% (Huddinge 64,58 %)

🔰 Ett spännande arbete framför oss!
Nu återstår det viktigaste arbetet, att säkerställa att ordningsreglerna genomsyrar det dagliga arbetet och att de faktiskt efterlevs av både vår personal och våra elever. Vi har ett spännande, och ett viktigt arbete framför oss där vi bland annat med hjälp av förtroendefulla relationer, och skolans ordningsregler ska arbeta för studiero för alla våra elever!❤️

Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola!

#kunskap #trygghet #trivsel

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *