Visättraskolans fritidshem – En inblick i den dagliga verksamheten

Att erbjuda en meningsfull, stimulerande och lärande fritidsverksamhet är oerhört viktigt. Som rektor på Visättraskolan har jag förmånen att få arbeta med ett fantastiskt gäng som dagligen gör sitt yttersta för att erbjuda just detta till våra elever. Den dagliga verksamheten leds av Pelin Celepli som är fritidsansvarig, en del i ledningsgruppen på Visättraskolan och from 1 juni närmaste chef för personalen som arbetar på Visättraskolans fritidshem. Jag är oerhört stolt över det arbete som pågår i vår fritidsverksamhet, och mycket handlar det om att vi på Visättraskolan har en stabil personalgrupp som har arbetat ihop under många år. Man har lärt känna varandras styrkor, och utvecklingsmöjligheter och man har lärt sig att utifrån det använda verksamhetens resurser på det absolut bästa sättet. I elevenkäten i början på året fick fritidsverksamheten fantastiska siffror. Siffror som visar på att eleverna är nöjda med fritidshemmet på Visättraskolan.

  Trygghet fritids Lärande fritids Inflytande fritids Nöjdhet fritids
2017 9,4 9,2 9,4 9,5

 

Här kommer ännu ett gästinlägg av Pelin Celepli. I ett tidigare inlägg har hon berättat om sin roll som just fritidsansvarig.

/Semira Vikström #Stoltrektor

 

I detta inlägg vill jag berätta om de aktiviteter vi har på Visättraskolans fritidshem och hur dessa är kopplade till läroplanen.

 

Av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fritidshemmen framgår det att fritidshemsverksamheten mestadels består av den fria leken. Fritidshemmet anses vara den del som ombesörjer barntillsyn av verksamheten, då de flesta fritidshem saknar förutsättningar för att erbjuda en verksamhet där fokus ligger på kvalité och utveckling.

Visättraskolans fritidshem strävar ständigt efter att vara progressivt. Personalen får förutsättningar i form av planeringstid, gemenssamma pedagogiska diskussioner och möjligheten till att reflektera över sina insatser. Det i sin tur bidrar till en verksamhet där barnens behov och intressen står i centrum.

Vikten av organiserade aktiviteter samt fria leken på fritids

På Visättraskolan erbjuder vi alltid vuxenledda aktiviteter utifrån varierande teman. Samtidigt värnar vi om den fria leken som är väsentlig för barnens utveckling. Det är frivilligt att delta på aktiviteterna, men personalen försöker alltid stötta barnen i valet av de olika aktiviteterna. De skapar förutsättningar för spontana lekar, där eleverna får träna på att samverka och finna nya intressen. Aktiviteterna är upplagda efter barnens önskemål, vuxenkompetensen samt kopplade till läroplanen.

Läroplan- verksamhetens mål

Fritidshemmet styrs av olika styrdokument så som Skollagen, Läroplanen, Lgr11 och Allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmets verksamhetsplan utformas utifrån dessa styrdokument. Planen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som utvärderas och revideras kontinuerligt av utvecklingsgruppen för fritids.

Personalen arbetar kontinuerligt med verksamhetsplanens innehåll. En gång i månaden går vi igenom planen på arbetslagmötet där vi diskuterar våra mål, vad som fungerat bra och mindre bra samt vad som ska vidareutvecklas? På så sätt hoppas vi på att få en tydligare bild av uppsatta mål. För att sedan vidareutveckla verksamhetens mål som skall uppnås.

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

 I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande”.

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011-reviderat 2016, s 24).

För oss är vikten av en meningsfull och varierad fritid, en verksamhet där barnen tycker att det är roligt att delta. Barnen erbjuds varierande aktiviteter som är individ- och gruppanpassande.

Nytt för i år är att vi arbetar tematiskt där aktiviteterna på fritids kopplas till skilda teman. Personalen skriver pedagogiska planeringar för att synliggöra verksamhetens mål. Målsättningen är fortsätta att utveckla och införliva temaarbetet i den dagliga verksamheten till nästa läsår.

/Pelin Celepli
Fritidsansvarig Visättraskolan
pelin.celepli@huddinge.se

Pelin Celepli


Fritidsansvarig – Pelin Celepli gästbloggar

På Visättraskolan har vi ett fantastiskt fritidshem, ett sammansvetsat team som hela tiden strävar efter att utveckla och förbättra verksamheten. Som rektor har jag delegerat ansvaret till Pelin Celepli som på ett alldeles lysande sätt leder den dagliga verksamheten. För övrigt var Pelin Celepli finalist i Årets pedagog i Huddinge 2016!

Fritids är en verksamhet som lyfts alldeles för sällan, trots att eleverna spenderar så mycket tid där. Med en välfungerande fritidsverksamhet får vi på Visättraskolan bättre förutsättningar att lyckas i arbetet med våra tre ledord, kunskap, trygghet och trivsel.

/Semira Vikström #Stoltrektorfritids1

fritids3

fritids2

Jag heter Pelin Celepli och arbetar som fritidsansvarig på Visättraskolan. I detta inlägg vill jag berätta lite om Visättraskolans fritidsverksamhet.

Som fritidsansvarig har jag det delegerade ansvaret för den dagliga verksamheten. Skolans rektor, Semira Vikström, har det yttersta ansvaret. Jag har avsatt planeringstid, en dag/vecka, för mitt uppdrag vilket skapar goda förutsättningar för mig att planera och utveckla verksamheten.

Jag ska i mitt uppdrag ansvara för att planera den dagliga verksamheten, lovverksamheten, genomföra elev- och föräldraenkäter, utvärdera verksamheten, samt skriva verksamhetsplanen tillsammans med skolans rektor och utvecklingsgruppen för fritidshemmet.

Tillsammans med en kompetent personalgrupp bestående av elevassistenter och fritidsresurser bedriver vi en fantastisk fritidsverksamhet. En engagerad personalgrupp och en målinriktad rektor bidrar till en välfungerande verksamhet med glädje och stark utveckling.

Jag träffar fritidspersonalen varje måndag morgon, då har vi avsatt tid, 90 minuter, för att diskutera, planera, utvärdera den dagliga verksamheten. En gång/månad är skolans rektor, Semira med på dessa möten. Jag träffar också utvecklingsgruppen för fritidshemmet en gång/vecka. Då jag sitter med i skolans ledningsgrupp så träffar jag skolans övriga ledningsgrupp en gång/vecka. Där lyfter jag upp frågor som berör fritids, och med det får vi svar på våra frågor snabbt, eller att vi i ledningsgruppen kan bolla kring olika frågetecken. Utöver detta träffar jag också skolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, Erik Hall. Detta om det är någon elev som exempelvis behöver extra anpassningar, eller om vi på fritids har uppmärksammat något som vi vill lyfta med elevhälsan. Vi har avsatt tid varje vecka. Dessa möten sker utanför min egen planeringstid.

Övrig tid under skoltid stöttar jag expeditionen i vikarieanskaffning, samt stöttar upp där det finns behov. På eftermiddagarna är jag med i fritidsverksamheten för att se över att aktiviteterna fungerar som det ska, att vi har tillräckligt med personal på plats osv.

Organisation

Vi har ca 200 inskrivna barn samt 20 anställda som arbetar hos oss på fritidshemmet.

Visättraskolans fritidshem var för bara ett par år sedan en enda stor avdelning. Under de senaste tre åren har elevantalet på Visättraskolan ökat med närmare 40 %, vilket i sin tur ställt krav på en annan organisation. Inför det här läsåret växte vi ur våra lokaler och har därför delat upp verksamheten i två avdelningar. Barnen i åk F-2 är kvar i skolans lokaler, medan alla barn i åk 3-6 är i Ung Zons (fritidsgård) lokaler som ligger precis intill skolan. Den här indelningen har varit mycket framgångsrik. Nu kan vi erbjuda barnen en bättre lärmiljö, en ännu mer åldersanpassad verksamhet och det ger oss i personalen utökade möjligheter att bygga förtroendefulla relationer med barnen.

Verksamhet, elevinflytande och aktiviteter

Visättraskolans fritidshem erbjuder barnen en utvecklande och trygg fritidsmiljö med varierande och stimulerande aktiviteter. I början av terminen har vi storsamling med barnen där vi går igenom innehållet av verksamheten. Personalen lyssnar in barnens idéer och deras synpunkter. Barnen är delaktiga i verksamheten. Ett aktivitetsschema skapas efter barnens önskemål, förslag, behov och intressen. De aktiviter som skapats efter barnens önskemål är bland annat idrottslekar, skapandeverkstad, IT-verkstad och bakning.  Aktivitetschemat utvärderas tillsammans med barnen och revideras efter varje lov. På så sätt anpassar vi aktivitetsschemat efter årstiderna.

Nu har ni fått en liten inblick i vad jag gör som fritidsansvarig. Har ni några frågor så ställ dem gärna i kommentarsfältet nedan. Vi har också en blogg där ni kan läsa mer om hur vi arbetar på Visättraskolans fritidshem, besök gärna den!

Tack för att ni läste det här inlägget!

/Pelin Celepli

Pelin Celepli

Pelin Celepli