Kollegialt lärande – Fokus på matematik!

Vi lärare på Visättraskolan är indelade i olika arbetsgrupper där varje grupp har i uppdrag att utveckla undervisningen inom sitt område. Detta blogginlägg är skrivet av matematikutvecklingsgruppen. Syftet med arbetet i vår grupp är bland annat att ta fram en matematikutvecklingsplan för att säkra att matematikundervisningen på skolan fortsätter att hålla hög kvalitet. Vår grupp består av legitimerade lärare som arbetar i årskurserna 1-6. På våra träffar diskuterar vi bland annat skolans utveckling i matematik och grundar alltid diskussionerna i forskningsbaserad litteratur som vi valt ut och läst med omsorg.

Kollegialt lärande

Inom gruppen utbyter vi erfarenheter och diskuterar praktisk och teoretisk matematik. Det är lärorikt att resonera om olika forskningsrapporter och litteratur som vi läst och ofta resulterar diskussionerna i konkreta tips och förslag på arbetssätt som vi delger varandra. Eftersom gruppen består av lärare från årskurs 1 till 6 så diskuterar vi också hur matematikundervisningen kan göras likvärdig och följa en röd tråd genom alla årskurser. Det kollegiala lärandet sker inte bara inom matematikutvecklingsgruppen utan också med alla andra lärare på skolan då vi håller i matematikworkshops.

Workshops

Två stycken workshops hölls för resterande lärare på skolan lärare där vi dels presenterade matematikutvecklingsplanen men även praktiska matematikövningar som lärarna fått prova. Övningarna bygger på de fokusområden vi upptäckte att eleverna behöver ytterligare träning inom, genom analysen av de nationella proven. En av övningarna var att arbeta med begrepp på olika sätt; att para ihop begrepp, att förklara begrepp och berätta om begreppens innebörd. Detta språkutvecklande arbetssätt innebär ett roligt sätt att bredda elevernas förståelse för begreppens innebörd – någonting som är nödvändigt för att de ska kunna tillgodogöra sig de matematiska innehållet till fullo.

Nationella prov

Ett av våra uppdrag var att analysera skolans resultat från tidigare nationella prov i matematik i årskurs 3 och 6. Utifrån analysen sammanställde vi vilka områden skolan behöver ha som mål att arbeta med under läsåret. Analysen av de nationella proven visade att matematikundervisningen behöver fokusera mer på elevernas kunskaper om matematiska begrepp, muntlig matematik, att välja rimliga metoder vid problemlösning samt taluppfattning.

Tematiskt arbetssätt

På Visättrakolan arbetar vi ämnesövergripande i alla årskurser. Syftet med de ämnesövergripande temana är att fördjupa kunskapen hos eleverna och ge dem en röd tråd i undervisningen. Ett av målen som matematikutvecklingsgruppen har är att få in ämnet matematik i temaarbetena i större utsträckning. Detta för att eleverna ska få en större förståelse för matematiken eftersom den blir mer konkret och satt i ett större sammanhang. Att arbeta med matematik ämnesövergripande är även bra för språkutvecklingen och begreppsförståelsen hos eleverna eftersom eleverna då kan arbeta med matematiken i samband med andra ämnen.

Mål läsåret 2017/2018

 • Öka begreppskunskap i matematik – muntlig matematik
 • Få in matematiken i de ämnesövergripande temaarbetena i större utsträckning
 • Problemlösning – välja lämplig metod
 • Positionssystemet – tallinjen
 • Mer matematik i praktiken

/Matematikutvecklingsgruppen 🙂


Gästbloggare: ELIT-gruppen

Alla lärare på Visättraskolan är indelade i fyra olika arbetsgrupper; PUG, Matematik, FBK och ELIT. Vi som har skrivit detta blogginlägg tillhör ELIT-gruppen. ELIT står för entreprenöriellt lärande och IT. För att arbetet ska vila på vetenskaplig grund och för att alla i gruppen ska få med sig samma kunskap om entreprenöriellt lärande valde vi ut två böcker: Entreprenöriellt lärande Konkreta exempel i alla ämnen (Bernelf) och Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori (Falk Lundqvist, Hallberg, Leffler, Svedberg).  

En app som är väldigt motivationshöjande och som är lätt att koppla till entreprenöriellt lärande är Minecraft därför har vi även läst boken Minecraft som ett pedagogiskt verktyg  (Gyllenstig Serrao). Utifrån litteraturen har vi fört diskussioner och planerat våra två workshops som vi höll för våra kollegor.

Vårt syfte under båda våra workshops har varit att ge våra kollegor en blandning av praktiska tips och att skapa forum till att diskutera och reflektera hur vi arbetar med entreprenöriellt lärande och IT på Visättraskolan idag. Vi kommer i detta blogginlägg berätta om vad vår grupp erbjöd våra kollegor under den första workshopen. Med detta hoppas vi att vi kan inspirera er till att arbeta entreprenöriellt och med IT.

Entreprenöriellt lärande, programmering och IT i temaarbete

Under den första workshopen visade vi exempel på hur man kan arbeta ämnesövergripande genom ett tema. Vi valde att visa hur årskurs två har arbetat med temat Bland stjärnor, planeter och galaxer – Resa genom vintergatan. Klasserna har arbetat med temat på olika sätt. En del i temat har varit att eleverna har fått skriva faktatexter om olika planeter utefter cirkelmodellen. Texterna har eleverna fått skriva i olika appar t.ex. Book creator och Skolstil. Till texterna fick eleverna rita de olika planeterna och skriva frågor till sina egna faktatexter. Efter att texter och bilder var klara hjälpte vi eleverna att para ihop dessa i appen Aurasma. Aurasma är en app som gör det möjligt att scanna en bild istället för en qr-kod och sedan få fram t.ex. en given text. När detta förarbete var klart var det dags för höjdpunkten; att få lära av varandra genom programmering. Eleverna blev indelade i par och skulle nu gå på uppdrag och svara på alla frågor om de olika planeterna. För att få reda på svaren var eleverna tvungna att programmera sin Blue-bot till respektive planet och scanna i appen Aurasma och på så vis kunna läsa sig fram till svaret.  

Det har varit värdeskapande för eleverna att få uppdrag där de fick möjlighet att omsätta sina egna idéer till handling och detta har väckt deras fortsatta intresse och lust att lära sig mer.

Genom att låta våra kollegor testa detta arbete i praktiken vill vi ge våra kollegor möjlighet till inspiration om hur de kan kombinera programmering, IT och entreprenöriellt lärande genom temaarbete.

 

Musikworkshop

Vid tillfället för musikworkshopen fick deltagarna gruppvis skapa ett rytmarrangemang och ramsa utifrån en bestämd modell. Modellen bestod av 16 tomma rutor där varje ruta symboliserar ett pulsslag, en fjärdedelsnot per ruta. Deltagarna fick sedan byta ut de tomma pulsslagen mot olika slagverksinstrument och skapa en ramsa som rytmiskt skulle fungera till slagverksarrangemanget.

Deltagarna delades in i två grupper där ena gruppen ansvarade för slagverket och den andra för ramsan. Deltagarna fick pröva, ompröva och öva tillsammans för att sedan redovisa resultatet, vilket också filmades.

Detta är en förenklad övning i musikskapande som vanligtvis sker i flera steg. Eleverna har här en färdig struktur att utgå från samtidigt som de ges möjligheter att själva styra över de faktiskt kreativa delarna i uppgiften, som att pröva och bestämma kompmönster för varje instrument och att skriva ramsa/sångtext. Får eleverna vara kreativt medbestämmande i uppgiften blir skapandet mer meningsfullt och motiverande för alla. Det blir också tydligt för eleverna att ansvaret sinsemellan måste fördelas för att skapa struktur till processen och att allas bidrag i skapandet är avgörande för slutresultatet. Att kunna kommunicera sina idéer och föra egna resonemang är oerhört viktigt i en skapandeprocess och något eleverna får öva på. Mål och process tydliggörs samtidigt som eleverna får användning av såväl teoretiska som praktiska förkunskaper. Tillsammans kommer eleverna stöta på problem som behöver analyseras och diskuteras för att lösas. Sådana problembaserade arbetssätt kan ofta engagera och motivera elever. Arbetssättet går att liknas vid hur dagens låtskrivare samarbetar över internet där två eller fler musiker skapar tillsammans efter ett antal gemensamma kreativa riktlinjer och i den mån tekniken tillåter. Mot äldre åldrar kan denna övning övergå till att faktiskt arbeta med webbaserat digitalt skapande vilket visar på ett mer autentiskt lärande.

 

Tema -En resa genom Europa.

Eleverna i årskurs 6 startade HT17 med temat En resa genom Europa. I detta tema tränade eleverna olika entreprenöriella förmågor som kreativitet, samarbete, kommunikation, initiativtagande, problemlösning, flexibilitet, organisering och ansvarstagande. De material som användes i temat var UR.se Geografens testamente -En resa genom Europa, läromedlet Utkik Geografi, Blue-bots (robotar) för programmering och några digitala verktyg för skapande av produkter till temat som exempelvis QR-koder och filmer.

Under workshopen presenterades elevernas färdiga arbete/produkt för lärarna. De hade skapat en spelplan för Blue-bots med ett rutnät på 15 x 15 cm. I dessa spelplaner hade eleverna sedan ritat in två europeiska länder med städer, vatten och naturtyper på varje spelplan. Arbetet med faktatexter de gjort under geografin skapade de filmer där de spelade in berättarröst och använde bilder som de fick källhänvisa. Dessa filmer publicerades i deras Youtubekanal och därefter skapade QR-koder som skrevs ut och klistrades fast på spelplanerna.

 

Sista steget så skapade de algoritmer som andra fick lösa med Blue-bots. Exempel på en algoritm:

Algoritm 4 (en annan ska läsa upp algoritmen)

Stå på start 1.

Programmera roboten så den hamnar på Nantes. Sedan så den åker till Novi Sad. Sedan så den åker till Toulouse. Sedan till Kraljevo. Till sist, programmera roboten så att den åker till Cherbourg.

Kommer du ihåg vilken stad den var på först?

Lärarna fick testa elevernas algoritmer och även fundera och diskutera hur de kunde utveckla och applicera detta till deras undervisning? En återkommande fråga var hur lång tid som lades ner på själva programmeringen? Svaret överraskade många då vi berättade att själva programmeringen är en liten del i helheten. Ungefär 120 minuter använde eleverna Blue-bots till detta projekt. Kanske låter lite men det är resan dit som är kärnan i projektet. Att studera om de europeiska länderna, lära sig om jordens inre och yttre krafter, naturresurser och kartografi. Själva programmeringen är en belöning som är väl värd dem när de är klara. De har ju ändå skapat en produkt som kan ses över hela världen då de publicerat deras arbete på både blogg och Youtube. Snacka om Entreprenöriellt lärande.

/ ELIT-gruppen


Jobba smart – Styrdokument – Att höja kvalitén tillsammans

På Visättraskolan har vi i år intensifierat arbetet med att arbeta ämnesövergripande och då utifrån fastställda teman i samtliga årskurser. Tanken är att vi ska köra samma teman under några läsår (om vi märker att temat har varit lyckat). Genom att ”återanvända” temat kan lärarna använda föregående läsårs tema som grund, vässa till och anpassa utifrån eleverna i deras klass. Vi sparar tid, vi ökar likvärdigheten på skolan och vi skapar goda förutsättningar för att hela tiden kunna finslipa och göra planeringen och därmed undervisningen bättre och bättre.

Våra teman utgår ifrån So- och No-ämnena, och därefter fyller vi på med de ämnen som passar in på ett bra sätt. Det finns inget tvång att delta i temat, men det är givetvis viktigt att var och en funderar om man på något sätt kan koppla det centrala innehållet i ens ämne till temat. Vi har också tillsammans tagit fram lite roliga rubriker till våra teman, detta i ett led att inspirera eleverna. Exempelvis arbetar eleverna i årskurs 4 med vikingatiden, ”Plundrandet av Europa”, och i årskurs 6 ska de efter höstlovet arbeta med temat ”To infinity and beyond!” – Universum.

Att arbeta ämnesövergripande är inte alltid helt enkelt, särskilt inte i de årskurser där vi i högre utsträckning har ämneslärare. Det förutsätter att vi i ledningen skapar förutsättningar, ger lärarna tid för att sitta och planera tillsammans.

Inför det här läsåret har lärarna startat upp planeringsarbetet under föregående vårtermin, och vi avsatte de flesta av studiedagarna i slutet av föregående läsår, och vid läsårsstarten för att planera och förbereda sig inför läsårsstart.

I ett tidigare inlägg har jag berättat om hur jag och biträdande rektor Dounya Hayyoun bland annat har utgått från Helena Kvarnsells bok ”Jobba smart” när vi har planerat det kollegiala lärandet.

Ett viktigt syfte i det kollegiala lärandet har i år varit att öka kvalitén och likvärdigheten i undervisningen. För det arbetet har vi under läsåret avsatt ett visst antal arbetspass. Så här såg två av passen ut, och där fokus har legat på att arbeta med styrdokumenten, och hur vi planerar vår undervisning.

Pass 1 – Reflektion & Diskussion

Det första passet handlade om att reflektera och diskutera utifrån ställda frågor. Här har vi utgått ifrån Helena Kvarnsell ”Jobba smart – Styrdokument” s. 10-26. Kul var också att Helena inför det här passet hade skickat med lärarna på Visättraskolan en personlig hälsning. Uppskattat!

Pass 1 – Planeringar

Dag 2 – Feedback

Jag och Dounya har tidigare gett feedback till några av planeringarna, och nu under höstlovets första studiedag har lärarna suttit i arbetsgrupper för att utifrån ett framtaget protokoll arbeta med att ge varandra feedback. Syftet med arbetet var att synliggöra styrkor och utvecklingsmöjligheter i planeringarna som lärarna sedan kan använda i sitt eget arbete.

Pass 2 – Planeringar

Utvärdering

Utvärdering av det kollegiala lärandet är viktigt. Feedbacken hjälper oss att planera det fortsatta arbetet, och feedbacken har absolut fått oss att revidera och byta spår under årens gång. Oftast brukar vi utvärdera arbetet i vår Facbook-grupp, denna gång använde vi oss också av Padlet, detta då alla skulle ha läst varandras reflektioner innan det sista passet. Arbetet med planeringar och styrdokument har utifrån feedbacken vi fått varit uppskattat. Det ska nu bli spännande att följa upp det fortsatta arbetet med planeringarna för att se om och hur det här arbetet leder till ett fortsatt utvecklingsarbete med ökad kvalitet och likvärdighet.

/Semira Vikström #stoltrektor

 

Exempel på feedback från pass 1
 • Rolig och givande diskussion där vi har varit överens om mycket men även haft en del där vi inte har hållit med varandra- spännande när vi inte alltid tycker lika!
 • Jag tar med mig bekräftelsen att det är tidsbesparande att arbeta ämnesövergripande. Jag tycker att det är viktigt med ett schema som möjliggör detta- vilket vi har!
 • Det sparar mycket tid att använda ”gamla” uppgifter men viktigt att titta igenom och revidera innan man använder igen.
 • Intressant att få ta del av olika bedömningsformer och hur man kan skapa variation på det området. Att få höra hur alla tänker och reflekterar är oerhört givande och utvecklar mig i min yrkesroll. Tips, idéer och inspiration leder till utveckling.
 • Det viktigaste jag tog med mig från boken var att planera ”bakifrån” och låta kunskapskraven styra centralt innehåll och förmågorna.
 • Vi pratade också mycket om att hitta backning i varandra, något som är en självklarhet på Visättra, att be om hjälp med planering, med att hitta det viktiga och att planera så det blir rätt. Temaarbetena är något vi på Visättra kan vara så sjukt stolta över, samplanering som allt som oftast fungerar fint och som är inspirerande för barnen. Vi ges så mycket tid att arbeta och fundera tillsammans för att ge eleverna de bästa temana. Vi sparar tid och vi kan underlätta vår egen bedömningsprocess när fler lärare kan bedöma en och samma uppgift. Jag har också fått upp ögonen för att det kan vara av stor vikt att vara noggrant inläst i de andra ämnena, att ha mer än bara flyktig koll, för att ännu mer svarva samman ämnena i temana. Har jag koll på övriga ämnen kan jag bidra ännu bättre under planeringarna.
 • Det känns så rätt hur vi arbetar tematiskt numera. Jag har arbetat på skolan tämligen många år och vi har prövat olika sätt att arbeta tematiskt, men på det sätt vi arbetar denna höst är inte bara det bästa, utan även både roligt och smart. Gamla uppgifter som utvecklas tack vare tekniken är fantastiskt.
 • När man sitter ner och pratar i mindre grupper väcker det tankar hos en själv.
 • Det är alltid givande att få sitta ner och diskutera med kollegor. Det är bra att få höra hur andra tänker och resonerar kring arbetet. Jag tar med mig mycket från diskussionerna, de väckte många tankar hos mig. Bland annat att komma ihåg den viktiga reflektionen, dels för min egen del men också för elevernas del. Det är lätt att bara gasa på och proppa in kunskaper. Men utan att reflektera och tänka igenom varför man gör som man gör och reflektera kring vad man lärt sig missar man mycket viktigt.
 • Väldigt bra att sitta årskursblandat och ämnesblandat så att det blir ett helhetsperspektiv och inte bara fokus på sin årskurs eller sitt ämne.
 • Trots att vi arbetar med elever i olika åldrar så finns det mycket som är gemensamt i våra tankar kring hur vi planerar vår undervisning och hur vi arbetar med bedömning på olika sätt.
 • Bra diskussionsfrågor och spännande att höra hur olika vi kan tänka. Vissa frågor var lite diffusa och jag håller inte med om det som Helena skriver på s.14.
 • Gamla uppgifter eller planeringar är uppskattade men skolans värld är föränderlig och likaså tekniken. Det som jag gjorde för flera år sedan kan idag göras på mycket roligare sätt tack vare tekniken och mycket för att det finns en stor ”dela kultur” där vi inspireras och utvecklar ”gamla” planeringar till det bättre.
Exempel på feedback från pass 2
 • Otroligt givande att sitta och reflektera tillsammans och framför allt hur vi kunde plocka russinen ur kakan
 • Väldigt givande att jobba med andras planeringar så som eleverna arbetar med kamratbedömning. Roligt att få återkoppling på eget också.
 • Väldigt givande och intressant att få tid och sitta och grotta ner i två planeringar som vi kommer ha nytta av nästa läsår.
 • Roligt också att få feedback på vårt arbete och kunna förändra och förbättra.
 • Fick också sug att arbeta med andra teman i portalen.
 • Behövs en hel del revideringar är dagens konstanterande, även om det fanns mycket som var bra.
 • Viktigt att alla tänker att det är nu vi finlirar och bearbetar våra teman och bör inte förkasta dem om det känns tokigt eller annat!
 • Dagens arbete var lärorikt tycker jag. Fick med mig många goda förslag och exempel, som kommer förenkla för både oss och eleverna.