Förstelärare på Visättraskolan, Malou & Veronica gästbloggar!

På Visättraskolan har vi fem förstelärare,

Veronica Johansson & Malou Olsson – Pedagogiskt utveckling
Linus Eriksson – Entreprenöriellt lärande
Jimmy Askelius – IT
Sandra Grängstedt – Språkutveckling

Alla fem har en uppdragsbeskrivning där vi i ledningen har beskrivit vilka förväntningar vi har på dem i deras uppdrag som förstelärare. Nedsättning i tid och ett tydligt uppdrag anser vi är självklara förutsättningar för att skolans förstelärare ska kunna göra ett bra jobb. En uppgift som de har fått av ledningen är att de en gång/termin ska gästblogga här i ”Kugghjulet”. Vi tycker att det är viktigt att visa hur vi på Visättraskolan arbetar med skolans förstelärare, och vår förhoppning är att det kan inspirera andra!

/Semira Vikström #Stoltrektor

 

Hej!

Vi heter Malou Olsson och Veronica Johansson och är förstelärare inom pedagogisk utveckling här på Visättraskolan.

På måndagseftermiddagar träffas alla lärare och har möten/workshops ledda av oss förstelärare inom språkutveckling, IT och pedagogik. Vi tänkte här berätta lite om vad vi två har fokuserat på och hur våra måndagar med lärarna har sett ut.

Vi har arbetat med case som har handlat om olika typer av pedagogiska utmaningar i undervisningen. Här har varje lärare fått ta med sig en situation som har känts pedagogiskt utmanande. I grupper har de sedan fått enats om ett case att diskutera vid just den träffen. Målet har varit att ta vara på alla de kunskaper vi lärare besitter och delge varandra dessa. Arbetet har syftat till att både ge och få kollegial handledning. Nedan ser ni modellen som vi har använt oss av.

Modell, 9 steg till kollegialt lärande

 1. Varvet (rundan): Varje deltagare presenterar sitt case.
 2. Gruppdeltagarna väljer ett case och en moderator och en protokollförare utses.
 3. Problemägaren berättar närmare om problemet. Inga frågor tillåts.
 4. Varvet: en fråga vardera tills alla frågor är ställda, eventuellt flera kompletterande frågor från deltagarna.
 5. Var och en formulerar sin syn på vad som är problemet, antecknar först sin synpunkt och berättar sedan.
 6. Runda med råd från kollegor, ett råd per peson varje varv. Fokus på lösningar och styrkor.
 7. Problemägaren redogör för vad hen kan tänkas göra åt problemet, reflekterar över de råd som givits.
 8. Summering (moderatorn).
 9. Reflektion kring vad som behövs för att nästa gång ska bli mer givande.

Vi har visat filmer om b l a elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt föräldrar till barn i liknande situationer. Detta för att inspirera och väcka tankar och idéer inför arbetet med casen. Även om casen inte alltid har handlat om elever med neuropsykologiska nedsättningar har diskussionsunderlaget och kunskapen varit av stor vikt vid just dessa samtal och det har varit oerhört givande att lyssna på varandras tidigare erfarenheter och kunskaper.

Vi har även gjort en egen film där vi har filmat tre av våra elever på skolan som har diagnosen ADHD. I filmen fick de berätta deras syn och upplevelse av sin funktionsnedsättning och hur den påverkar deras skolgång positivt och negativt. Filmen användes i utbildningssyfte för skolans pedagoger för att skapa diskussioner kring hur vi på skolan arbetar för att ta vara på våra elevers styrkor. Det var också viktigt för oss att få höra våra egna elever prata om diagnosen ADHD för att kunna utveckla vår egen profession utifrån det.

Allt vårt arbete utgår från den pedagogiska plattformen som Huddinge kommun har tagit fram, detta är ett kvalitetsarbete för att säkerställa likvärdigheten inom kommunen. Allt material som vi använder oss av sparas i den kurs som Visättraskolan har skapat för personalen på skolan i Itunes U.

Alla minnesanteckningar och protokoll från niostegsmodellen sparas i Classroom (G-Suit/GAFE) där vi har skapat ett rum för de pedagogiska träffarna. Där sparar lärarna sitt material men kan även gå in och ta del av varandras.

Vi vill tacka alla våra kollegor för ett superbra arbete, intresse och engagemang och ser fram emot fortsatt arbete nästa termin.

Veronica Johansson och Malou Olsson

Veronica Johansson

Veronica Johansson

Malou Olsson

Malou Olsson


Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola avsnitt 2 – Pedagogiskt ledarskap

Nu ligger det andra avsnittet i serien ”Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola ute!

Den här filmserien är Visättraskolans inlägg i skoldebatten. Vi vill skildra en vanlig svensk skola från insidan och nyansera den ständigt återkommande bilden av en skola i kris. Vi vill skildra vår verksamhet och belysa det arbete som vi anser ligger till grund för att Visättraskolan ska vara en skola där alla har möjlighet att utvecklas, känna trygghet och trivas.

Med förankring i aktuell forskning har man inom Huddinge kommuns Barn- och utbildningsförvaltning tagit fram en pedagogisk plattform. I den pedagogiska plattformen anges det tydligt vad vi inom Huddinge kommun menar kännetecknar en professionell pedagog, en professionell skolledare och en stödjande lärmiljö. Syftet med plattformen är att den ska bidra till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet inom och mellan våra verksamheter. Den förmedlar vilket förhållningssätt och vilken kvalitet våra barn och elever ska möta i alla kommunens förskolor och skolor. I den här serien kommer den pedagogiska plattformen vara ett återkommande tema där vi synliggör hur plattformens kännetecken kan se ut och omsättas i praktiken och hur de kan användas för att utveckla verksamheten.

I plattformen finns 7 definitioner av god pedagogisk verksamhet med tillhörande kännetecken för varje definition.

I det andra avsnittet i serien kommer vi att behandla definitionen – En professionell pedagog utövar ett pedagogiskt ledarskap.

Kännetecknen för detta är att pedagogen:
 • Bygger förtroende och respektfulla relationer
 • Är tydlig ledare bland barn och elever
 • Har höga förväntningar – alla kan nå framgång
 • Har kommunikativ kompetens
 • Är medveten om sin egen påverkan på barns och elevers utveckling och lärande.

Hoppas ni tycker om avsnittet! Skriv gärna en kommentar!

Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola del 2

/Semira Vikström #stoltrektor

 

 


Visättraskolans kunskapsportal – Den röda tråden

I Huddinge kommun så har alla skolor sedan hösten 2015 fått tillgång till GAFE – Google Apps For Education. Det är en samling av olika smarta verktyg som kan användas av lärare och elever i undervisningen. Några är redan igång i arbetet med eleverna, men målet för oss på Visättraskolan är att vi från och med nästa läsår ska dra igång arbetet med detta fullt ut med eleverna. Under detta läsår, lär vi oss verktyget, jobbar med att ”sätta” de praktiska, juridiska och administrativa förutsättningarna för att verktyget ska fungera för oss i praktiken.

Vi har med hjälp av verktyget Sites har vi tagit fram Visättraskolans kunskapsportal, en sida på vilken elever/föräldrar/besökare kan ta del av hur vi på Visättraskolan arbetar för att säkerhetsställa att vi arbetar med läroplanens olika kunskapskrav och centrala innehåll.

kunskapsportalen

Syftet med kunskapsportalen är att ha en tydlig struktur för vår undervisning där vi säkerställer att det finns en röd tråd från det att eleverna börjar hos oss i förskoleklass till dess att de slutar hos oss i årskurs 6. Vi vill också ge våra elever och föräldrar möjlighet att se hur innehållet i vår undervisning är kopplad till det eleverna ska lära sig och till läroplanen.

Vi har också formulerat mål för respektive årskurs då det gäller elevernas IT-kunskaper, redogjort för det bedömningsstöd vi använder i vilka årskurser, lagt in våra arbetsplaner och kommer här visa hur vi arbetar med studie- och yrkesvägledning. I kunskapsportalen kommer också lärarna allt eftersom att lägga in sina pedagogiska planeringar som de använder i sin undervisning.

Pedagogiska plattformen

Jag och Dounya arbetade fram själva layouten och lade in det centrala innehållet, samt kunskapskraven. Utifrån kännetecknet, Professionell pedagog – God undervisning – Klargör mål och kriterier för undervisningen tog vi sedan fram en workshop med syfte att bygga upp innehållet i kunskapsportalen.

I workshopen tittade vi på delar ur Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, Skolverkets film om planering, det dokument som ska användas för pedagogisk planering, och gjorde en introduktion av Kunskapsportalen.

Lärarna fick sedan i olika konstellationer arbeta med att fylla i tabellen med det centrala innehållet, detta för att kunna se vilket innehåll som behandlas i respektive årskurs.

Den här kunskapsportalen kommer att introduceras i det dagliga arbetet nästa läsår. Det kan finnas anledning att återkomma till arbetet med denna portal i inlägg längre fram.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter så skriv dem gärna i kommentarsfältet nedan!

/Semira