Den pedagogiska plattformen – Kollegialt lärande – Ett konkret exempel

I det här blogginlägget kommer ni att få ta del av ett konkret exempel på hur vi har arbetat med kännetecknet, Kollegialt lärande – Har förmåga till analys och reflektion.

Som jag tidigare har berättat om så har vi byggt upp en kurs i iTunes U och det är där vi skapar workshops kring de olika kännetecknen i den pedagogiska plattformen. Vi tänker att om vi i det dagliga arbetet inte kan koppla det vi gör till den pedagogiska plattformen, så är det kanske inte heller något vi behöver prioritera. Så för oss är verkligen den pedagogiska plattformen en jättebra utgångspunkt, och det har skapat en struktur i det kollegiala lärandet på skolan.

Lärarna på Visättraskolan får också individuellt analysera och reflektera två gånger/läsår i en framtagen analys. Analyserna kan variera från gång till gång beroende på vad det är vi har arbetat med i verksamheten. Avsedd tid ges för detta. Den senaste analysen som vi tog fram och som skulle lämnas in i januari var lite mer fördjupad kring just den pedagogiska plattformen, detta då vi använder analysen som PLUS-samtalsunderlag. Det var ett sätt att minska det administrativa, och att innehållet på samtalet skulle bli verksamhetsnära. Det kommer jag berätta om i ett annat inlägg längre fram (vill utvärdera upplägget först). Då lärarna i dessa analyser reflekterar kring innehållet i den pedagogiska plattformen, så får vi en tydlig bild av vilka kännetecken vi ska prioritera.

Här kommer vi berätta om hur vi har arbetat med just kännetecknet ”Har förmågan till analys och reflektion”.

 

Foto från en annan workshop, men så här ser det ut på måndagarna hos oss!

Foto från en annan workshop, men så här ser det ut på måndagarna hos oss!

 

Då vi använder den pedagogiska plattformen som bedömningsunderlag så startar vi alltid varje workshop med att återkoppla till kraven.

 

Exempel på hur du kan synliggöra Kollegialt lärande – Har förmåga till analys och reflektion:

FÖR UPPFYLLT:

Du tar till dig av det som sägs och skrivs i den dagliga verksamheten, exempelvis i veckobreven, arbetslagsmöten och de pedagogiska diskussionerna.

Du lämnar in en av ledningen efterfrågad analys 2 ggr/läsår.

Du ger återkoppling när detta har efterfrågats.

FÖR ÖVERTRÄFFAT:

Du visar intresse för hela verksamhetens resultat genom att ta del av skolans kvalitetsarbete för att på sätt skapa dig en helhetsbild.

Du synliggör styrkor och utvecklingsmöjligheter för hela verksamheten.

Du använder det du har tagit del i ditt dagliga arbete och vågar prova på nya metoder.

Du vågar pröva nya metoder, och vet att även misstag leder till utveckling.

I samarbetet med kollegor lyfter du fram dina erfarenheter, både lyckade och mindre lyckade för att så sprida en medvetenhet som leder till utveckling.

I analysen reflekterar du och analyserar din egen och verksamhetens samlade resultat. Du kan peka på styrkor och utvecklingsmöjligheter, samt ge konkreta förslag till orsaker och förbättringar.

Inledning

Skolinspektionen har i uppdrag att granska Sveriges skolor. De här tillsynsrapporterna är ett viktigt dokument för alla som arbetar i skolan att ta del av. Man lär sig mycket av innehållet, och kan synliggöra styrkor och utvecklingsmöjligheter i sin egen verksamhet. Med andra ord kan de här rapporterna utgöra en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Som ni vet har Skolinspektionen haft tillsyn på några av Huddinge kommuns skolor. En rapport är nu offentlig. Vi har valt att utgå från den då vi tycker att det kan vara intressant att analysera och reflektera kring innehållet från en verksamhet som finns i samma kommun som oss, detta då utifrån ett likvärdighetsperspektiv.  (Här valde vi att utgå från en rapport från Huddinge, men man kan ju självklart välja en annan skola/kommun).

Uppgifter:

Innan workshopen

 1. Läs igenom Skolinspektionens rapport.
 2. Välj ut 1-3 områden i rapporten som skulle vara en utvecklingsmöjlighet för vår verksamhet.

Under workshopen

 1. Skriv dina utvecklingsområden på post-it lappar som delas ut under mötet.
 2. Sitt tillsammans i gruppen (vi har färdiga arbetsgrupper som arbetar varje vecka, lärare från alla årskurser) och gå igenom era post-it lappar, diskutera och sätt ihop sådant som hör ihop och enas om vilka tre utvecklingsområden som ska prioriteras på Visättraskolan.
 3. Fyll i dokumentet som finns upplagt under er grupp i GAFE/Pedagogiska plattformen. (Vi använder GAFE som kommunikationsyta).

  sva

  Exempel från en av grupperna.

 4. Diskutera – Kan ni hitta områden som har granskats i rapporten som ni ser är styrkor hos oss?
 5. Avslutande muntlig diskussion där varje grupp presenterar vad de kommit fram till.

En mycket givande workshop där det också blev synligt att pedagogerna och ledningen har samma syn på vad som är ett prioriterat utvecklingsområde på Visättraskolan, ett helhetsgrepp kring sva/sv. Något som skrivs in i skolans arbetsplan, det här är ett sätt att göra lärarna direkt delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Om ni provar samma eller ett liknande upplägg så får ni gärna berätta hur det gick!

Har ni några synpunkter, tankar eller funderingar kring de här så skriv gärna en kommentar! 🙂

/Semira

 

 


Pedagogiska plattformen som kurs på iTunes U

Nu har vi på Visättraskolan äntligen startat upp arbetet med iTunes U, vilket känns oerhört spännande! Vi har nu även en egen sajt där man kan ta del av våra kommande kurser.

Målet är att vi under läsåret 2015/2016 ska inspireras och lära oss det här verktyget för att läsåret därpå använda det fullt ut.

För att nå målet har/ska vi:

 • Vi har byggt ut antalet accesspunkter.
 • Vi kommer from nästa läsår ha en-till-en from årskurs 2.
 • Lärarna kommer from nästa läsår ha tillgång till flera Mac-datorer på skolan.
 • I juni och augusti kommer Anders Enström från Östra grundskolan till oss på Visättraskolan. Då ska han informera och inspirera lärarna om iTunes U och en del annat spännande som han är så duktig på.
 • I juni kommer ett antal lärare delta i en workshop om iTunes U tillsammans med Apple. En workshop som vi blev inbjudna till efter studiebesöket på Essa Academy och Apple här i maj.
 • I höst vid två tillfällen kommer Malin Broberg från Caperio till oss för att handleda personalen i att praktiskt arbeta med iTunes U.
 • Under nästa läsår kommer vi också att arbeta tillsammans med en kurs om innehållet i den pedagogiska plattformen som jag och Dounya har tagit fram. På det här sättet får personalen prova på att arbeta med hjälp av kurser på iTunes U.

Vi kommer berätta mer om arbetet med den pedagogiska plattformen längre i ett senare inlägg här i bloggen, men är man nyfiken går det att ta ner kursen redan nu. Viktigt dock att veta är att kursen inte på något sätt är färdig, utan kommer uppdateras allt eftersom.

Nu är det inte långt kvar till dess att vi alla går på välbehövlig semester, ser dock verkligen fram emot att starta igång nästa läsår!

/Semira

 

 


Den pedagogiska plattformen – Arbetet fortsätter på Visättraskolan

Vid läsårets första chefsmöte i Huddinge så fick samtliga skolor/förskolor uppdrag att fortsätta arbetet med den pedagogiska plattformen. Uppdraget var att välja ut tre kännetecken man i verksamheten behöver arbeta med utifrån analysen av det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet ska sedan följas upp i det systematiska kvalitetsdokumentet 2 ggr/år.

Vi fick inga tydliga direktiv för HUR vi skulle genomföra den här uppgiften, bra då det gav oss en frihet att arbeta på det sätt som passade oss. Vi tyckte att det var viktigt att hitta en systematik i arbetet som kändes naturlig och som kunde hjälpa oss att hålla en röd tråd i det systematiska kvalitetsarbetet, där vi ser den pedagogiska plattformen som en viktig del i det dagliga arbetet. För oss har den pedagogiska plattformen blivit ett viktigt styrdokument eftersom vi använder plattformens kännetecken som bedömningsunderlag för pedagogerna (se tidigare blogginlägg).

Så här genomförde vi på Visättraskolan detta uppdrag:

 1. Jag som rektor tog tillsammans med Dounya (biträdande rektor) fram en mall som utgjorde underlaget för arbetet.
 2. Pedagogerna fick under två eftermiddagar sitta i skolans två språkutvecklingsgrupper (pedagoger från F-6 finns representerade i varje grupp).
 3. Arbetet leddes av skolans förstelärare.
 4. Språkutvecklingsgrupperna fick i uppgift att besluta vilka kännetecken de tyckte var viktiga för oss på Visättraskolan att prioritera utifrån de mål i SK-dokumentet som vi har valt att arbeta med under läsåret 2014/2015.
 5. De fick välja ut tre kännetecken för hösten 2014 och tre för vårterminen 2015. För 2014 var det viktigt att välja tre kännetecken som vi redan arbetar med.
 6. Syfte och Hur:et fanns redan beskrivet i SK-dokumentet, men möjlighet fanns också att lägga till och justera. För det här arbetet användes mallen. I den vi kopplade vi ihop kännetecknen med de mål vi har formulerat som fokusområden i skolans systematiska kvalitetsdokument (SK-dokument).
 7. Jag och Dounya har också valt ut ett kännetecken som vi anser viktigt att arbeta med för höst- och vårterminen. Vilket kännetecken vi valde finns angivet i mallen.
 8. Efter det att lärarna under de två eftermiddagarna hade fyllt i mallen, så har jag och Dounya sett över, kvalitetsgranskat och justerat innehållet.
 9. Dokumentet har sedan skickats ut till samtliga pedagoger och ska utgöra ett underlag för det dagliga arbetet.
 10. Här är det färdiga dokumentet som ska genomsyra det dagliga arbetet på Visättraskolan.
2014-10-13 15.57.11

Lina, Theres, Carina & Henrik

Under arbetets gång kunde vi se att nästan samtliga mål vi ställt för läsåret 2014/2015 (angivna i skolans SK-dokument) ingick i dessa totalt åtta kännetecken. Att vi arbetar med dessa kännetecken aktivt i verksamheten innebär att vi utvecklar och förbättrar verksamheten samtidigt som pedagogerna ges möjlighet att arbeta med specifika kännetecken som ingår i deras bedömningsunderlag, något som kan ge dem en förbättrad bedömning. Helt enkelt en win-win situation! 🙂