Visättraskolans kunskapsportal – Den röda tråden

I Huddinge kommun så har alla skolor sedan hösten 2015 fått tillgång till GAFE – Google Apps For Education. Det är en samling av olika smarta verktyg som kan användas av lärare och elever i undervisningen. Några är redan igång i arbetet med eleverna, men målet för oss på Visättraskolan är att vi från och med nästa läsår ska dra igång arbetet med detta fullt ut med eleverna. Under detta läsår, lär vi oss verktyget, jobbar med att ”sätta” de praktiska, juridiska och administrativa förutsättningarna för att verktyget ska fungera för oss i praktiken.

Vi har med hjälp av verktyget Sites har vi tagit fram Visättraskolans kunskapsportal, en sida på vilken elever/föräldrar/besökare kan ta del av hur vi på Visättraskolan arbetar för att säkerhetsställa att vi arbetar med läroplanens olika kunskapskrav och centrala innehåll.

kunskapsportalen

Syftet med kunskapsportalen är att ha en tydlig struktur för vår undervisning där vi säkerställer att det finns en röd tråd från det att eleverna börjar hos oss i förskoleklass till dess att de slutar hos oss i årskurs 6. Vi vill också ge våra elever och föräldrar möjlighet att se hur innehållet i vår undervisning är kopplad till det eleverna ska lära sig och till läroplanen.

Vi har också formulerat mål för respektive årskurs då det gäller elevernas IT-kunskaper, redogjort för det bedömningsstöd vi använder i vilka årskurser, lagt in våra arbetsplaner och kommer här visa hur vi arbetar med studie- och yrkesvägledning. I kunskapsportalen kommer också lärarna allt eftersom att lägga in sina pedagogiska planeringar som de använder i sin undervisning.

Pedagogiska plattformen

Jag och Dounya arbetade fram själva layouten och lade in det centrala innehållet, samt kunskapskraven. Utifrån kännetecknet, Professionell pedagog – God undervisning – Klargör mål och kriterier för undervisningen tog vi sedan fram en workshop med syfte att bygga upp innehållet i kunskapsportalen.

I workshopen tittade vi på delar ur Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, Skolverkets film om planering, det dokument som ska användas för pedagogisk planering, och gjorde en introduktion av Kunskapsportalen.

Lärarna fick sedan i olika konstellationer arbeta med att fylla i tabellen med det centrala innehållet, detta för att kunna se vilket innehåll som behandlas i respektive årskurs.

Den här kunskapsportalen kommer att introduceras i det dagliga arbetet nästa läsår. Det kan finnas anledning att återkomma till arbetet med denna portal i inlägg längre fram.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter så skriv dem gärna i kommentarsfältet nedan!

/Semira

 

 


Att göra positiva och varaktiga förändringar

I och med den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö så är arbetsmiljön i större fokus än på länge. Viktigt så klart, vi alla vill ju ha en bra arbetsmiljö! I det har inlägget tänkte jag skriva lite om hur vi har arbetat med att förbättra arbetsmiljön för personalen på Visättraskolan. Syftet med inlägget är att visa på att det går att göra positiva och varaktiga förändringar.

Uppdraget

När jag började på Visättraskolan hösten 2013, fick jag ett tydligt uppdrag, eller egentligen flera, från den dåvarande grundskolechefen. Förbättra arbetsmiljön hos både elever och personal, öka måluppfyllelsen och få skolans ekonomi i balans. Till en början arbetade jag ensam som skolledare då hela ledningsgruppen på skolan hade slutat.

Jag vill vara tydlig med att Visättraskolan precis som många andra skolor av olika orsaker har upp och nedgångar.

Vårterminen 2013 hamnade medarbetarenkätsresultatet för Visättraskolan i botten med prestationsnivån 60,6, dvs. det var mestadels röda siffror, siffror som bland annat pekade på en väldigt hög arbetsrelaterad utmattning och ett dåligt socialt klimat. Med andra ord fanns här inte någon förändringskraft. Många elever kände sig otrygga, personal trivdes inte, föräldrar var missnöjda och resultaten var låga. Det här var siffror som jag fick med mig när jag tillträdde tjänsten som rektor på skolan.

2013

Förbereda för förändringsarbetet – lära känna organisationen

Det första jag gjorde när jag tillträdde som ny rektor på skolan var att be personalen skriva ett brev till mig. Det var ett sätt för mig att lära känna min blivande personalgrupp lite bättre, se alla, få veta vilka styrkor de såg i verksamheten, och framför allt att se vilka utvecklingsmöjligheter som fanns. Personalen fick också i brevet skriva vilka förväntningar de hade på mig som rektor. Det här berättade jag om i det första inlägget jag skrev i denna blogg.

Innan jag träffade personalen för första gången så hade jag också tagit del av gamla samverkansprotokoll och resultat från andra enkäter som genomförts.

Jag insåg väldigt snabbt att det på Visättraskolan fanns en otrolig kompetens, och att det handlade om att få personalen att växa och trivas i sitt uppdrag.

Mycket satt i väggarna, och det var viktigt att starta om och att omstarten skulle kännas ordentligt för att det skulle leda till en positiv förändring.

Med personalens brev, samverkansprotokollen och enkätresultat som bakgrund började jag planera för diverse förändringar. Genom att personalen hade skrivit till mig, så hade de fått vara med att lyfta fram sina synpunkter och funderingar. Det behövde hända saker och det snabbt.

Struktur

Först och främst handlade det om att bygga upp en ny och tydlig struktur. Några saker som gjordes var att ändra så att vi fick uppdelade raster mellan stadierna, fler rastvärdar som höll sig på specifika områden för att täcka upp hela skolgården, hemklassrum istället för ämnesrum. Det var små enklare åtgärder som gjorde att det lade sig ett lugn över verksamheten. Klassresurserna var i första hand ute på rasterna, lärarna hade och har någon rastvakt i veckan då jag anser att det är viktigt att träffa eleverna i andra sammanhang än bara i klassrumssituationer (även raster är lärande). Eftersom dessa förändringar ledde till ett lugn kunde lärarna börja lägga sin tid på att fokusera på sitt huvuduppdrag, undervisning, istället för att lägga tid på att lösa ständiga konflikter och skriva diverse incidentrapporter.

förväntningar 2013

Till en början blev det lite ångvält över det hela, men personalen var positiva och visade en entusiasm för det nya. Helt klart kunde några tycka att beslut kunde fattas för fort, men ibland går det inte att analysera och stöta och blöta varje beslut. Jag brukar säga att vi kör, och så utvärderar vi sen. Blir det galet, så gör vi om och provar igen. Det är inte hela världen om det blir fel!  Jag har förstått att många var så positiva eftersom de kände sig sedda och lyssnade på redan från början. De förstod att förändringarna som genomfördes gjordes utifrån deras synpunkter som de framfört som förändringsbehov i sina brev. Förändringarna kändes därför meningsfulla, hanterbara och begripliga.

Vad gäller strukturen så har det tagits fram rutiner för det mesta, checklistor som ska stötta upp i stressiga perioder som vid skolstart och läsårsavslutningen. Strukturen och de tydliga ramarna har varit viktiga i förändringsarbetet. Friheten och det egna ansvaret inom ramarna är stort, alla vet vad som gäller, vilka förväntningar som finns och personalen förväntar sig att man ställer höga krav.

Det här var absolut nödvändiga förändringar för Visättraskolan. Ökad trivsel, ökad glädje. Det var viktigt att alla på skolan, personalen, eleverna och föräldrarna skulle börja känna sig stolta över att vara en del av Visättraskolan. Stort fokus har därför varit att på olika sätt bygga upp en ”Visättra-anda” som genomsyras av kärnvärdena mångfald, driv, omtänksamhet och mod.

Att växa med ansvar, förtroende och förväntningar

Vårterminen 2014, då jag bara hade arbetat i en termin så genomfördes medarbetarenkäten igen. Då låg prestationsnivån på 88,3, en av de bästa siffrorna i Huddinge kommun. Fantastiskt roligt så klart, men samtidigt inte oväntat då resultaten föregående år var så låga och personalen visat en tydlig entusiasm för det som hände på skolan. 2015 låg resultatet på 88,0. Nu inför våren 2016 tänkte jag att smekmånaden borde vara över och att resultatet skulle sjunka, frågan vara bara med hur mycket. Jag blev otroligt glad då jag såg att resultatet låg på 87,8 dvs. en knappt märkbar förändring. Hela 98 % av personalen deltog i medarbetarenkäten. KUL!

2016På två år har elevunderlaget ökat med närmare 40 %, från 250 elever höstterminen 2013 till 350 elever vårterminen 2016. Eleverna väljer inte längre bort Visättraskolan i lika hög utsträckning, vilket är det bästa kvittot. Ett annat kvitto under det här arbetet har varit det resultat vi fick i Skolenkäten som Skolinspektionen genomförde under vårterminen 2015.

Enkätresultat – Vårdnadshavarna

Enkätresultat – Pedagogisk personal

Viktiga bitar är att som skolledare låta sina anställda få växa och få ta ansvar, skapa förutsättningar för att alla ska kunna utföra sitt uppdrag, skapa tillfällen där personalen ges möjlighet att uttrycka sig enskilt om sin arbetssituation. Vi arbetar mycket med det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså det systematiska arbetsmiljöarbetet måste ha en plats i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöarbetet är otroligt omfattande och har man inte en struktur på hur man ska arbeta och varför, så finns det en risk att man missar många viktiga delar. Här kan du ta del av vårt årshjul. Det här gäller för nästa läsår.

Stolt rektor

Jag är riktigt stolt över att vi lyckats göra den här förändringen och jag är otroligt stolt över skolans personal och den verksamhet vi har på Visättraskolan idag! Med en personalomsättning som på några år har minskat med närmare 70 %, har vi skapat en stabilitet och goda förutsättningar för en ökad utveckling och vi utvecklas tillsammans hela tiden. Visättraskolan är ett gediget kugghjul där alla, oavsett roll på skolan, är lika viktiga. Jag som rektor är ledaren som håller i alla trådar och ”bara” ser till att kugghjulet rullar på.

Jag som rektor är ledaren som håller i alla trådar. Till min hjälp har jag en sammansvetsad ledningsgrupp som alla är bra på just sina områden, pedagogiskt utvecklingsarbete, elevhälsa, ekonomi, fritidshemmet och IT.

Viktigast av allt, den här förändringen hade aldrig varit möjlig om inte personalen hade vågat hoppa på tåget! Alla hängde med, och de åkte tillsammans hela vägen. Eller rättare sagt, en bra bit på vägen. Vi har mycket kvar att göra, så länge inte alla elever uppnår målen i alla ämnen, eller så länge alla elever inte känner sig trygga, eller att vi ligger på hundra procent i medarbetarenkäten så är det bara att ånga vidare!

🙂

Semira Vikström #stoltrektor

 


Struktur, struktur, struktur…

Snart är det dags för påsklov och sen går det undan. Vi närmar oss skolavslutningen med allt vad det innebär, och förhoppningsvis får vi också tid för lite semester.

En organisation som är tydlig och strukturerad är otroligt viktigt för att verksamheten ska fungera och kunna utvecklas. Som så många andra skolledare befinner jag mig redan nu i planeringsarbetet för nästa läsår. Jag tycker att det är viktigt att man är ute i god tid så att alla vet vad som ska hända nästa läsår, det skapar enligt min mening ett lugn, både för mig som rektor, men även för personalen. Jag minns när jag började på Visättraskolan och personalen innan skolstarten fick skriva ett brev till mig, bland annat frågade jag vilka förväntningar de hade på mig som rektor. Där framgick det tydligt att strukturen, tydliga rutiner osv var oerhört viktigt för många. Man skapar ramarna tillsammans, men innanför ramarna är det viktigt att känna frihet i sitt uppdrag, oavsett vilket uppdrag man än har.

Så här i mitten på mars så känner jag att vi börjar bli redo för nästa läsår. Budgeten ser ut att hålla, tjänstefördelningen är klar och spikad i samverkan. Ingen avgång som det ser ut just nu, utan istället förstärks Visättraskolans team med två grymma rekryteringar. Det gillas extra mycket i ett läge där det här med rekrytering av legitimerade lärare inte är det allra enklaste.

Schemat för nästa läsår är lagt och personalen håller i detta på att syna det i sömmarna. För mig är schemaläggningen en av de större organisatoriska utmaningarna, det är svårt att göra alla nöjda. Försöker därför alltid vara ute i god tid, på så sätt ges personalen möjlighet att fundera över om schemat kommer vara hållbart. Jag lägger schemat för vår verksamhet, jag ser det som en viktig del i mitt pedagogiska ledarskap. Det ger mig en möjlighet att rent strukturellt försöka skapa de bästa förutsättningarna för både personalen och eleverna. Jag kan också se över resursfördelning och annat så att behoven tillgodoses. Det är ett pysslande, men en spännande utmaning. Storleken på vår skola gör också att det är möjligt för mig att lägga schemat.

Kalendariet är i princip färdigt, senare kommer vi planera in workshops efter det att lärarna i sina analyser har lyft vilka kännetecken från den pedagogiska plattformen som de vill arbeta med nästa läsår. Organisationen för nästa läsår har börjat växa fram, vi har ett lite annat tänk och det känns lovande. Vi har bland annat tänkt om och tänkt lite nytt kring våra mötesstrukturer, vilka vi är som träffas när osv. Det är viktigt att hela tiden se över i vilka konstellationer vi sitter och hur vi använder våra mötestider. Det som fungerat under läsåret försöker man vässa till så att det blir ännu bättre, och det som inte fungerat slopas. Dumt att fastna i gamla mönster bara för ”att det alltid har varit så”. Viktigt att alla möten ska vara meningsfulla, effektiva och att innehållet ska gynna verksamheten.

Det här är som sagt ramarna, nog så viktiga, men det gäller ju också att ha något innehåll. Innehållet tar vi fram efter det att vi utifrån en del av det systematiska kvalitetsarbetet har analyserat resultaten för läsåret 2015/2016, samt tagit del av personalens läsårsanalyser. Det är vår utgångspunkt för hur vi planerar innehållet (skolans arbetsplan) för nästa läsår och det gör vi i juni.

Jag gillar det här med struktur och det kan ju vid första anblicken verka väldigt trist, men jag anser att en god struktur skapar de bästa förutsättningarna för både mig och mina medarbetare att arbeta med det som är absolut viktigast, innehållet dvs. elevernas trivsel och kunskapsutveckling.

Härlig känsla ändå när man befinner sig i mars och känner sig laddad inför nästa läsår, det blir en bra start!

/Semira